Tavşanlı Belediye Başkanlığından

İlçemiz Çukurköy Mahallesi 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazın sahibi S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San. Sitesi Yapı Kooperatifinin 27.06.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen imar plan tadilat teklifi ile ilgili 02.08.2019 tarih ve 132 sayılı meclis kararı alınmış olup, S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San.Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 04.10.2019 tarihli dilekçelerinde konunun tekrardan değerlendirilmesine yönelik 07.10.2019 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,60 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 151282 sayılı yazısında İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar plan tadilat teklifi ile ilgili 01.02.2019 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 04.10.2019 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak NİP-15581,3 ve  UİP-15582,57 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kazım GÜLİSTAN 09.05.2019 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Çukurköy Mahallesi 2716 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 24.05.2019 tarih ve 44 sayılı imar çapındaki imar yolunun açılmasına yönelik imar planı ile ilgili  02.08.2019 tarih ve 135 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 157 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,56 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Osman HASÇELİK 25.06.2019 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Durak Mahallesi 259 ada 52 parselin cephe aldığı Serdaroğlu Sokakta yer alan otopark alanının yeşil alana dönüştürülmesi ile ilgili 06.09.2019 tarih ve 151 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,55 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Çardaklı Mahallesinde ihalesi Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan Çardaklı imar uygulaması çalışmaları kapsamında, Çardaklı Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi gereği yapılan sayısallaştırma çalışmaları neticesi Çardaklı Mahallesi imar planı ile uyumsuzlukların olduğu tespit edilmiş olup, mevcut imar planı ile ilgili  02.08.2019 tarih ve 134 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 04.10.2019 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,53 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Encümeninin 11.10.2019 Tarih ve 37-369 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Çukurköy Mahallesi karayaka mevkiinde yapılan imar planı içerisinde kalan, aşağıdaki ekli listede malik ve alan bilgileri bulunan ada parselleri kapsayan  Toplam: 188.823,24 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 193 nolu İmar Uygulaması , 11.10.2019 Tarih ve 37-369 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 11.10.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur. 11.10.2019

 

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

           Belediye Encümeninin 13.09.2019 Tarih ve 32-241 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz İstasyon Mahallesi Kocaçay civarında bulunan 182 ada 14 parsel numarasında 5794,88 m2 alanlı Ahmet SAATÇİ ve Hissedarları adına kayıtlı, 182 ada 16 parsel numarasında 1470,18 m2 alanlı Osman ESER adına kayıtlı, 182 ada 33 parsel numarasında 164,10 m2 alanlı Osman ESER adına kayıtlı,182 ada 34 parsel numarasında 68,42 m2 alanlı mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, 182 Ada 35 parsel numarasında 213,94 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI adına kayıtlı,  182 ada 104 parsel numarasında 600,01 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI ve Hissedarları adlarına kayıtlı, 182 ada 114 parsel numarasında 7,58 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI adına kayıtlı,182 Ada 115 parsel numarasında 35,59 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI adına kayıtlı, 182 ada 116 parsel numarasında 42,39 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI adına kayıtlı, 182 ada 117 parsel numarasında 90,91 m2 alanlı İbrahim AYAŞLI adına kayıtlı, 182 ada 134 parsel numarasında 674,21 m2 alanlı Safiye YAVUZ ve Hissedarları adına kayıtlı, 191 ada 16 parsel numarasında 1285,95 m2 alanlı Cemil ÖZSARI ve Hissedarları adına kayıtlı ile 191 ada 17 parsel numarasında 1106,60 m2 alanlı Halil DEĞİRMENCİ adına kayıtlı kapsayan Toplam: 11554,76 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 174 nolu İmar Uygulaması yine 13.09.2019 tarih ve 32-241 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların  18.09.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 18.09.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Naci ERARSLAN’ın Başkanlığında
toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.
Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 05.07.2019 Tarih ve 829 Sayılı yazısının
Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve
konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:
İlçemiz Kavaklı Mahallesinde bulunan 1908 ada 2 parseldeki mülkiyeti Ali Osman
KARAER ve Muharrem KARAER adlarına kayıtlı Bahçeli Kagir Ev vasıflı yapının
bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz
ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Kavaklı Mahallesinde bulunan 1908 ada 2
parseldeki mülkiyeti Ali Osman KARAER ve Muharrem KARAER adlarına kayıtlı Bahçeli
Kagir Ev vasıflı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü
doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de
çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz
önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu
doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri
tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım
masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca
tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli
tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri
Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 03.12.2014 Tarih ve 1568 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Ulucami Mahallesi Dübekler Sokak üzerinde bulunan 80 ada 14 parseldeki mülkiyeti tapuda gözükmeyen yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği ve hazırlanan Maili İnhidam Raporu da göz önüne alınarak yıkılmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup,Ulucami Mahallesi Dübekler Sokak üzerinde bulunan 80 ada 14 parseldeki mülkiyeti tapuda gözükmeyen yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arzetdiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince söz konusu yerin Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yıkılmasına karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Encümeninin 09.08.2019 Tarih ve 28-198 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Çardaklı Mahallesi civarında yapılan imar planı içerisinde kalan, aşağıdaki ekli listede malik ve alan bilgileri bulunan ada parselleri kapsayan  Toplam: 391787,25 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 194 nolu İmar Uygulaması , 09.08.2019 Tarih ve 28-198 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 09.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

 

 

İlgililere ilanen duyurulur. 09.08.2019