Tavşanlı Belediye Başkanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Talep, İstek ve Şikâyet Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına İlişkin Süreç Yönetimi
 • Bilgilendirme ve Etkinlik Duyurusu Süreçlerinin Yönetimi
 • Belediye Etkinliklerinin Yönetimi
 • Bilgilendirme, Etkinlik Duyurusu, Kutlama Mesajlarının Gönderilmesi
 • Konaklama Hizmetlerinin Yönetilmesi
 • Kayıp İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Bilişim Güvenliğinin Sağlanması
 • İhale Süreç Yönetimi
 • Doğrudan Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Konaklama Hizmetlerinin Yönetilmesi
 • Hukuk İşleri Takibi ve Yürütülmesi
 • Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İmar Planlama Süreç Yönetimi
 • Durum Tespit Yönetimi
 • İSG’nin Sağlanması
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İzin İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Süreçlerinin Yönetimi
 • İş Edindirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Hizmet Süreçlerinin Yönetimi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
 • Bağış İşlemlerinin Yönetilmesi
 • Belediye Gelirlerinin Yönetilmesi
 • Talep Yönetimi
 • E-Belediye Hizmetlerinin Yönetimi
 • Kiralama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ruhsat Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Cenaze İlan Duyuruları
 • Evlendirme İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Başvuru Süreci Yönetimi
 • İdari Yaptırım İşlemlerinin Yönetilmesi
 • Servis, Ticari Plaka İzin ve Devir İşlem Yönetimi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Tavşanlı Belediye Başkanlığı’nda Personel (Çalışan), Kamu Personeli, Çalışan Adayları, Stajyerler, Vatandaş ve kişinin veli ya da temsilcilerinin kişisel verileri bulundurulmaktadır. Alınan kişisel verilerin neler olduğu, ilgili kişinin kolay ulaşabilmesi için detaylı olarak kategorize edilmiştir. Veri kategorileri ve belediyemizin bünyesinde hangi verilerin işlendiğine ilişkin dokümana www.tavsanli.bel.tr/kvkk adresinden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Tavşanlı Belediye Başkanlığı, elde ettiği kişisel verileri belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili belediye birimleri ve müdürlükler, yasal yükümlülük gereği ilgili kamu kurum ve kuruşları ile yalnızca hukuken yükümlü olduğu durumlarda ise gerçek/tüzel kişiler ile KVKK md.8 ve md.9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde paylaşabilecektir.

Verilerin hangi amaç doğrultusunda hangi kurumlarla ve neden paylaşıldığı hakkında detaylı bilgi edinmek için gerekli olan dokümana www.tavsanli.bel.tr/kvkk adresinden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Belediyemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Belediyemiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerine ilişkin detaylı bilgi hazırlanan dokümanında yer almaktadır. İlgili dokümana www.tavsanli.bel.tr/kvkk adresinden  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diğer Bilgiler

            Tavşanlı Belediye Başkanlığı olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı belediyemize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İletişim Bilgileri

KVKK madde 11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda verilen iletişim kanalları vasıtası ile belediyemize iletebilirsiniz.

Posta Adresi : Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahallesi No:1 Tavşanlı KÜTAHYA
İrtibat Kişisi : Emine YAŞA SOLMAZ
Telefon Numarası : (274) 614 15 10 (Dâhili: 2300)
Web Adresi : www.tavsanli.bel.tr
E-Posta Adresi : kvkk@tavsanli.bel.tr
KEP Adresi : tavsanli@hs01.kep.tr