06 Ocak 2017 Meclis Kararları

GÜNDEM

(Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 06.01.2017 Tarihinde Cuma  günü  Saat: 20.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi)

 

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanağının görüşülmesi.
 2. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 268 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Meclisinin 2017 Yılında yapacağı Toplantı günlerinin tespiti talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 267 Sayılı yazısında bahsi geçen Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 265 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Kanununun 25.Maddesi gereği en az 3 veya en fazla 5 Kişiden oluşacak Meclis Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimi.
 5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 266 Sayılı yazısında bahsi geçen İhtisas Komisyonu Ücretleri ile Denetim Komisyonunda görevlendirilecek Kişi ve gün sayısının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 19.12.2016 Tarih ve 420 Sayılı yazısında bahsi geçen tarifelerle ilgili talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2016 Tarih ve 531 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sözleşmeli Personel çalıştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2017 Tarih ve 1 Sayılı yazısında bahsi geçen boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi.
 9. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.12.2016 Tarih ve 1498 Sayılı Yazısında bahsi geçen Asansör Fiyat Tarifelerinin güncellemesi ile ilgili talebin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2016 Tarih ve 867 Sayılı yazısında bahsi geçen Revizyon İmar Planı için İller Bankasından Kredi Kullanılması ve yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2016 Tarih ve 878 Sayılı yazısında bahsi geçen Oto Galericiler  Sitesindeki yerlerin satış talebinin görüşülmesi.
 12. Belediye imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 Tarih ve 880 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parselin tahsisi talebinin görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 Tarih ve 881 Sayılı yazısında bahsi geçen Örenköy Organize Sanayi Alanının Tavşanlı 2.Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak mücavir alan sınırlarına dahil edilmesi talebinin görüşülmesi.
 14. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı Yazısında bahsi geçen Kafe Restoran gibi mekanların ön bahçelerinin kapatılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 15. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısında bahsi geçen Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 16. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısında bahsi geçen Mülkiyeti Belediyemize ait Moymul Mahallesi 1293 ada 1 Parsel ile 521 ada 7 parseldeki taşınmazların kat karşılığı satışı talebinin görüşülmesi.
 17. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet ÖZCAN tarafından önerilen Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokaktaki 9 ada 4 parseldeki 77 m2.lik tescilli eserin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 18. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulucami Mahallesi Subaşı mevkiindeki Subaşı İlk-Ortaokulu alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 19. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı yazısında bahsi geçen Çardaklı Mahallesindeki ibadet alanıyla ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 02.12.2016 Tarih ve 11 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına ve ayrıca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Akif ARSLAN tarafından önerilen Belediye Meclisinin 18.11.2016 Tarihli Toplantısında görüşülen Belediyemizin 2017 yılı içerisinde uygulayacağı tarifelerle ilgili 180 Sayılı Meclis Kararının Göbel Termal Tesisleri Sezon Sonu Uygulanacak Fiyatlar başlığı altında yer alan tarifelerin altındaki 2.Maddesinde bulunan Üç katlı tek odalı lojman Günlük ücretinin 11 ¨ yazılması gerekirken sehven 50 ¨ yazılması nedeniyle söz konusu 2.Maddeki Üç katlı tek odalı lojman Günlük ücretinin 11 ¨ olarak düzeltilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 268 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclisinin 2017 Yılı içerisinde her Ayın ilk haftasına rastlayan Cuma gününde toplanılması ve Haziran Ayının da meclisin Tatil Ayı olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 267 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi Hükmüne göre 2017 Mali Yılında yapılacak Meclis toplantılarıyla İhtisas Komisyonları toplantılarına iştirak edecek üyelere ödenmesi gereken Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına 01.01.2017 Tarihinden itibaren ödenecek olan Aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte biri) ne tekabül eden brüt miktarın ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 265 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi hükmüne göre 5 kişiden müteşekkil Meclis Denetim Komisyonu üyelikleri için gizli oyla yapılan seçim sonucu;  26’şar oy almış bulunan Halil İbrahim ALTINBAY, Bekir GEDİK, Mehmet Akif ARSLAN, Hasan ORDU ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın seçilmelerine karar verildi.
 5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.12.2016 Tarih ve 266 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; 5393 Sayılı Belediye Kanununun maddesi gereği Meclis İhtisas ve Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında gerektiğinde bilgisine başvurulacak Belediye ve bağlı Kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilecekler için 1.000 gösterge, Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilere ise 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın günlük olarak ödenmesine ve iki kişinin 15 gün süreyle Denetim Komisyonunun emrinde görevlendirilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 19.12.2016 Tarih ve 420 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclisinin evvelce almış olduğu 04.03.2016 Tarih ve 53 Sayılı Meclis Kararının güncellenmesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü harçlarının güncellenmesine yönelik talepleri uygun görülerek Belediye Meclisinin evvelce almış olduğu 04.03.2016 Tarih ve 53 Sayılı Meclis Kararıyla Belediye Meclisinin evvelce almış olduğu 18.11.2016 Tarih ve 180 sayılı meclis kararıyla belirlenen SU TÜKETİM KADEMESİ altında yer alan tarifelerin 24. ve 25.sırasındaki tarifelerin değiştirilmesine ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Harçlarının da 2017 Yılı içerisinde uygulanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim 02.01.2017 Tarih ve 1 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; 22 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince 9950 Unvan Kodlu 5.Dereceli GİH sınıfına dahil 3 Adet Zabıta Memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 9950 unvan koduyla 3 adet 3. Dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ve 9447 Unvan Kodlu 5.Dereceli GİH sınıfına dahil 1 Adet İtfaiye Eri kadrosunun kaldırılarak yerine 9447 unvan koduyla 1 adet 3. Dereceli İtfaiye Eri kadrosunun alınmasına ve 9300 Unvan Kodlu 10. dereceli YHS sınıfına dahil 1 Adet Teknisyen Yardımcısı kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli THS dahil Mühendis kadrosunun da 22.02.2007 Tarihli Norm Kadro Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince alınmak suretiyle Boş kadro değişikliğinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi de göz önüne alınarak mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 531 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, Stratejik plan ve performanns hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde duyulan ihtiyaç nedeniyle Belediyemizin Norm Kadrosunda münhal bulunan 8.Dereceli 5 mühendis, 9.dereceli 2 tekniker, 7.dereceli 1 programcı, 8.dereceli 1 programcı, 9.dereceli 1 ekonomist ve 5.dereceli 1 kameraman kadrolarının karşılık gösterilmek suretiyle 5393 Sayılı Belediye kanununun 49.Maddesi 3.fıkrası hükümlerine göre 2017 yılında da (01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında) tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına; 2016 yılında çalıştırılan ve çalıştırılmaya devam edecek tam zamanlı sözleşmeli personele ilaveten 2017 yılında Belediyemizde münhal bulunan THS dahil 8.dereceli mühendis ve 9.dereceli teknisyen kadrolarının karşılık gösterilmek suretiyle 31.12.2017 tarihine kadar tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına; Belediyemizde münhal bulunan AH sınıfına dahil 5. dereceli Avukat kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 4. fıkrası hükümlerine istinaden, Kısmi zamanlı Avukat ve 5. Dereceli Veteriner Hekim kadrosuna karşılık Kısmi zamanlı Veteriner çalıştırılmakta olup, 2017 yılı içerisinde de 5. Dereceli Avukat ve 5. Dereceli Veteriner Hekim kadrolarına karşılık Kısmi zamanlı avukat ve veteriner kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılmaya devam edilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.12.2016 Tarih ve 1498 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Evvelce 18.11.2016 Tarih ve 180 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen Tarifeler içerisinde yer alan Asansör Kontrollük ücretinin Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile Belediyemiz arasında asansör periyodik kontrolleri için yapılan protokol gereğince asansörlerin periyodik kontroller taban ve tavan ücretleri Resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğindeki artışa istinaden belirlendiğinden tarifenin revize edilmesine yönelik talebinin uygun görülerek 01.2017 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut yelerin oy birliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2016 Tarih ve 878 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; Evvelce 05.02.2016 Tarih ve 46 Sayı Meclis Kararının güncellenmesinin istenildiği anlaşılmış olup, Halihazır Harita, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve İmar Planı Yapım işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş’den 531.000.(beşyüzotuzbirbin)-TL kredi kullanılmasına, Belediyemize ait her türlü işlemi yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2016 Tarih ve 878 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; Oto Galericiler Sitesi Kavaklı Mahallesi Şehit Ayhan Bütün Sokakta  mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 46 ada 19 parselde bulunan evvelce alınan Belediye Meclis kararı ile geçici olarak Galericiler Sitesi olarak belirlenen taşınmazın (iş yerlerinin) 26.12.2016 tarihli dilekçeyle Galericiler Sitesi Başkanlığı olarak mülkiyetlerinin  satın alınmasına yönelik talebin  uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 Tarih ve 880 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parseldeki 8881,01 m2.lik Maliye Hazinesi ve Belediyemiz adına tescilli alana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2016 Tarih ve 14641972 Sayılı yazılarıyla 12 derslikli ilkokul ve spor salonu yapılması planlandığından söz konusu taşınmazın Eğitim ve sosyal Tesis Alanı olarak tahsis edilmesine yönelik talebinin, uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2016 Tarih ve 811 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Evvelce 08.01.2016 Tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararıyla Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen İlçemize 14 km uzaklıkta Tavşanlı Çobanköy Boğazalan mevkiinde belirlenen alan ile daha sonradan Tavşanlımıza bağlanarak mahallemiz olan Çukurköy Mahallesi arasında kalan alanın bütünlük sağlaması açısından Belediyemizce ihtiyaç duyulan Organize Sanayi Bölgesi(Otomotiv-Yedek parça, Endüstiriyel Tıbbi Ürünleri vb.gibi) ile ilgili olarak yapılacak yatırımlarda ve bunlarla beraber oluşacak yan sanayi tesisleri için gerekli fiziksel alanı oluşturmak ve planlamak amacıyla ekli haritada gösterilen alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (2013/22) genelgesi doğrultusunda mücavir teklif alanının coğrafi olarak tanımlanması gerektiği ve yine aynı meclis kararında koordinat ve yüz ölçümünün de yer verilmesi gerektiğinden bahsedildiğinden Mücavir Alan sahası oluşturulmasının uygun görülen Batıda Örenköy içinden geçen İsaköy ve Dedik köyü yol sınırında,Kuzeyde Örenköy-Dedikköy tapulama sınırı,Doğuda doğal sınır olarak kurutma kanalına takiben ve Güneyde tavşanlı Kütahya Karayolu ve Örenköy Mezarlığı ile aşağıda sayısal koordinatları verilen 187 hektarlık alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak Belediyemiz mücavir alanına dahil edilmesinin KABULÜNE 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 45.Maddesi hükmüne göre mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki İşyerlerinde ( Cafe – Restoran gibi mekanların) ön bahçelerinin Gölgelik – Pergole – Tente uygulamaları hakkında tasarım kriterlerinin belirlenmesine yönelik talebinin,söz konusu ön bahçelerinin Gölgelik – Pergole – Tente uygulamalarının Tütünle Mücadele Eylem Planının kapsamının genişletilecek olması nedeniyle Konunun Tütünle Mücadele Eylem Planının netleşinceye kadar ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Beyköy Kent Arası Mevkiinde kain 1385 ada 2 parsellerdeki Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmazda “Kömür ve Ağaç Doğrama” faaliyetleri mevcut olup söz konusu yerde faaliyet değişikliği ile ilgili 26.09.2016 tarihli dilekçe ile talep edilen imar plan tadilatı talebinin,İlçemizde Yeni Beton Sntrali Tesisine ihtiyaç olmasına karşın (özellikle bu bölgede) Bahse konu taşınmazın önünden geçen Bursa Karayolunun bu istikamette bölünmüş yol olmaması,Ekmekci Dede tarafında yolun tatlı bir eğimle yükseldiğinden talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE oy çokluğuyla karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel numarasında 2974,81 m2.lik ve 521 ada 7 parsel numarasında 2989 m2.lik taşınmazların kat karşılığı olarak satışına yönelik talebi, söz konusu taşınmazın Belediyemizce farklı tasarruflarda bulunulması gerekçesiyle talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokakta bulunan Mehmet ÖZCAN adına kayıtlı 9 ada 4 parsel numarasında 77 m2.lik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26.10.2013 tarih ve 1370 sayılı kararı ile 131 envanter numaralı tescilli eser olarak tesciline ve koruma grubu da 2. grup olarak belirlen taşınmazın günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik talebi, Belediyemizin kamulaştırma programında bulunmaması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 12916124 sayılı yazılarında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Subaşı Mevkiinde kain 1754 ada 21 parseldeki taşınmazın bulunduğu alana 32 derslikli Subaşı İlk-Ortaokulu bulunan alanda yapı yaklaşma mesafeleriyle ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin,Talep ekindeki tip projedeki alanın (27,70 x 28 m) olarak değil yaklaşık 33,20 x 27,70 m olarak gözüktüğünden yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilse bile binanın sığmamasından dolayı uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Çardaklı Mahallesi 2517 Parsel numaralı meri imar planına göre mesken alanında kalmakta olup 27.05.2016 tarihinde bağış olarak mülkiyet Türkiye Diyanet Vakfına geçmiştir. Bahse konu taşınmazın İbadet, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı Emsal=1,20 Yencok=12,50, minare için Yençok=serbest olarak plan tadilatı yapılmasına yönelik talebi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 20. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.01.2017 Tarih ve 2 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının TAGTAŞ Tavşanlı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’indeki Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının % 1’lik hissesinin Belediyemiz adına 5.000,00 ¨ bedel karşılığında devralınması talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (j) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.