HAKKINDA

 • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı,
 • Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı,
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin Amacı;

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri İle Etik Komisyonuna Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile  13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Tavşanlı Belediye Başkanlığı’nda çalışan ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görev alanına girmeyen Kamu Görevlileri hakkında; etik davranış ilkelerine aykırı hareketlerinden dolayı yapılacak başvuru, inceleme ve diğer işlemler ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere  “Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri İle Etik Komisyonuna Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Etik Komisyonumuzun Teşkili Ve Görevleri

13/04/2005  tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik  Davranış İlkeleri ile  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;

Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin  olarak  tavsiyelerde  ve  yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Tavşanlı Belediye Başkanlığı etik davranış ilkeleri ile etik komisyonuna başvuru usul ve esasları yönergesinin 25’inci maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir.

Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Kütahya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.05.2016 tarihli ve 4558  sayılı yazıları ile  Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün, ülke genelinde “Etik Günü”  aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Etik Davranış İlkeleri

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye kabul etme ve verme
 • Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Saydamlık ve katılımcılık
 • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı

Etik Komisyonu Üyeleri

Etik Komisyon Başkanı Etik Komisyon Üyesi Etik Komisyon Üyesi
Mehmet Ali AKAR Veli ÇELEBİ Kemal KOLUKISAOĞLU
Belediye Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili
(274) 614 15 10 (1004) (274) 614 15 10 (2301) (274) 614 15 10 (1802)

 

Etik Komisyonu Faaliyetleri

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
 • Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
 • Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmet içi eğitimlerde “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” ile ilgili eğitim verilmektedir.
 • 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak  etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.
 • Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü  tarafından eğitimler düzenlenmektedir.
 • Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir  Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü Etik Komisyon Başkanının odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

 

Etik Komisyonu Mevzuatı

Etik komisyonu ile ilgili mevzuatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve
  Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve
  Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Tavşanlı Belediye Başkanlığı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul
  Ve Esasları Yönergesi
 • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonuna Başvuru

Sayın Başvuru Sahibi, Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

1-  Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

 •  Posta yoluyla; Tavşanlı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:1 Tavşanlı / Kütahya adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,
 •  E-başvuru yoluyla E-başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız. (Yakında Eklenecek.)

2-  Tavşanlı Belediye Başkanlığı Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.
 • Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.