TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         21.06.2019 Tarih ve 21-148 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması  yapılmasına karar verilen İlçemiz Ada Mahallesi (eski Yeni Mahalle) Bahçeler altı mevkiinde Tavşanlı Şehir Stadyumunun bulunduğu alanda tapunun 184 ada 2 parsel numarasında 3155,70 m2 alanlı Cavit AŞKIN ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 3 parsel numarasında 1861,60 m2 alanlı Ahmet Selahattin BALCI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 4 parsel numarasında 7150,70 m2 alanlı Hatice KAYTAN ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 5 parsel numarasında 9066,31 m2 alanlı Emine AKA ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 6 parsel numarasında 2285,77 m2 alanlı Birsen SAKARLI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 7 parsel numarasında 1464,03 m2 alanlı Yusuf Kenan SAKARLI ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 8 parsel numarasında 2452,02 m2 alanlı Nebahat KASIM ve Hissedarları adına kayıtlı, 184 ada 9 parsel numarasında 1207,60 m2 alanlı Ahmet Celal BOYACI adına kayıtlı, 184 ada 10 parsel numarasında 5194,80 m2 alanlı Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı  taşınmazların tamamı ile, 171 ada 2 parsel numarasında 5836,54 m2 alanlı Mesut ZEYTİNOĞLU ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın 6,64 m2 alanlı kısmı, 171 ada 3 parsel numarasında 4090,09 m2 alanlı Tavşanlı Belediyesi ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın 17,89 m2 alanlı kısımlarını kapsayan ve ekli projede 184 ada 14 parsel numarasında 582,97 m2 alanlı, 184 ada 15 parsel numarasında 18,44 m2 alanlı ve 184 ada 16 parsel numarasında 64,34 m2 alanlı yol fazlası arsaların Maliye Hazinesi adına tesciline müteakip tüm bu parselleri kapsayan Toplam: 34528,81 m2alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 197 nolu İmar Uygulaması 02.08.2019 tarih ve 27-196 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 05.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Çukurköy Mahallesi 3947 parselin sahibi Ziya GÜRSOY adına kayıtlı taşınmazın imar plan tadilat teklifi ile ilgili 03.05.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 08.07.2019 tarih ve 107 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,52 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 29.07.2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlçemiz Moymul Mahallesi 414 ada 334 parsel numaralı ve Moymul Mahallesi 409 Ada 7 parsel numaralı taşınmazlar için İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün talebi üzerine 07.09.2018 tarih 142 sayılı ve 07.09.2018 tarih ve 141 sayılı Belediye Meclis kararları alınmış olup plan tadilatıyla ilgili Tavşanlı Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliğinin 05.03.2019 tarih ve 6418 sayılı yazısıyla kurum görüşü belediyemize iletilmiş olduğundan, 03.05.2019 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 1/1000 ölçekli paftanın 08.07.2019 tarih ve 106 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,51 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 29.07.2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerekmekte olup imar vasfının değiştirilmesine ait 06.05.2016 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan  1/1000 ölçekli paftanın plan tadilat teklifinin 05.10.2016 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 18 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

           İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka Mevkii şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar meri imar planına göre Tavşanlı-Kütahya karayoluna cepheli Bitişik nizam Bodrum+3 kata müsaadeli mesken alanında kalmakta olup İlçemize daha sonra bağlanarak mahallemiz konumuna düşen Çukurköy Belde Tüzel Kişiliğine ait mevcut imar planının Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut yerleşim alanları dikkate alınarak zemin kattan ticari olması ve kat müsaadesinin 5’e çıkarılmasına ait plan tadilat teklifinin 05.10.2016 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 17 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

 İlçemiz Yeni Mahalle 232 Ada 74 Parsel numaralı taşınmaz Tavşanlı Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı Etkilenme Geçiş alanında kalmakta olup 104 envanter  nolu  tescilli esere  komşudur. Ticaret alanına yönelik imar plan tadilatı teklifinde bulunulmuş olup konu 06.10.2015 tarih ve 504 sayılı yazımızla Kütahya Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve cevabi yazıları 18.12.2015 tarih 2501 sayılı yazıları ile tarafımıza ulaşmış olması nedeniyle ticaret kullanıma yönelik hazırlanan plan tadilat teklifinin 03.06.2016 tarih ve 128 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 12 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesi talep edilmekte olan plan tadilatının 03.06.2016 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 13 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için daha önce 02.10.2015 tarih ve 156 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış Emsal:1,60 olarak değiştirilmiş ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması talep edilmekte olan 03.06.2016 tarih ve 130 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 14 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru

İlçemiz Yeni Mahalle 30.M.IV.A imar paftasında Kütahya Çevreyolu cibarında kain mülkiyeti Ayka Madencilik İnş.Enerji Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 750 ada 1506-1507 ve 1697 parsellerdeki taşınmazlarla ilgili 06.03.2015 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen plan tadilatının 03.06.2016 tarih ve 131 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak  UİP-15582, 15 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.