02 Aralık 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM

(Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 02.12.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 20.00’de yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi)

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanağının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2016 Tarih ve 277 Sayılı yazısında bahsi geçen Birimler arası münakale yapılması talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 464 Sayılı yazısında bahsi geçen 2017 Yılı için de kullanılacak Geçici İşçi Vizelerine ilişkin talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 836 Sayıları ile İtfaiye Müdürlüklerinin 24.11.2016 Tarih ve 236 Sayılı yazılarında bahsi geçen 2017 Mali Yılında uygulanacak Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesine yönelik talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet ÖZCAN tarafından önerilen Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokaktaki 9 ada 4 parseldeki 77 m2.lik tescilli eserin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulucami Mahallesi Subaşı mevkiindeki Subaşı İlk-Ortaokulu alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı yazısında bahsi geçen Çardaklı Mahallesindeki ibadet alanıyla ilgili  imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı Yazısında bahsi geçen Kafe Restoran gibi mekanların ön bahçelerinin kapatılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısında bahsi geçen Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı yazısında bahsi geçen Ümran ÜNLÜ’nün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısında bahsi geçen Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ’ın imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısında bahsi geçen Mülkiyeti Belediyemize ait Muymul Mahallesi 1293 ada 1 Parsel ile 521 ada 7 parseldeki taşınmazların kat karşılığı satışı talebinin görüşülmesi.
 13. Evvelce ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısında bahsi geçen mülkiyeti belediyemize ait uygun bir alanın İlçemizde açılması düşünülen Et ve Balık Kurumuna tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 04.11.2016 ve 18.11.2016 Tarih ve 11 Sayılı Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2016 Tarih ve 277 Sayılı yazısına ekli 2016 Mali Yılı içerisinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, nün Bütçelerinin yetmeyeceği anlaşıldığından;Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kaplıca işleri Müdürlüğü bütçelerinden tertipleri belirtilen ödeneklerden alınıp, ilgili birimlerin ödeneklerine aktarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (b) fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesi 2.fıkrası hükümlerine istinaden 4.190.000 ¨ tutarındaki Birimler Arası Münakalenin yapılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 464 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemizde 2017 Mali Yılında çalıştırılması düşünülen Geçici İşçi Vizelerinin yapılabilmesi için Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Maddesine göre Belediyemizin Memur Norm Kadro Standardı toplamının % 20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması gerektiğinden 2017 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen 20 geçici işçiyle ilgili 5620 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde Adam/Ay sayısına göre tanzim edilen vize cetvelinin (20x (5 Ay 29 gün) 179 = 3580 Adam/gün) olarak aynen tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 836 Sayılı ve İtfaiye Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 236 Sayılı yazılarının tetkiki sonucu;Görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arzeden Zabıta ve İtfaiye görev hizmetlerinden dolayı fazla mesai ücretlerinin aylık maktuen ödenmesinin gerektiği nazari dikkate alınarak Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında görev yapan tüm Amir ve Memurlara ayrım yapılmaksızın 01.2017 Tarihinden geçerli olmak kaydıyla 2017 Mali Yılı Bütçe Kanununda öngörülecek durumlarına uygun Azami (En Üst) Miktar üzerinden fazla mesai ücreti takdir edilmesine ve bu görevin yapılması anında veya görevinden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavinin devamı süresince takdir edilen fazla mesai ücretlerinin aynı şekilde ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokakta bulunan Mehmet ÖZCAN adına kayıtlı 9 ada 4 parsel numarasında 77 m2.lik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26.10.2013 tarih ve 1370 sayılı kararı ile 131 envanter numaralı tescilli eser olarak tesciline ve koruma grubu da 2. grup olarak belirlen taşınmazın Mehmet ÖZCAN tarafından 03.11.2016 tarihli dilekçe ile günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 12916124 sayılı yazılarında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Subaşı Mevkiinde kain 1754 ada 21 parseldeki taşınmazın bulunduğu alana 32 derslikli Subaşı İlk-Ortaokulu bulunan alanda yapı yaklaşma mesafeleriyle ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı Sayılı yazısın yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Çardaklı Mahallesi 2517 Parsel numaralı meri imar planına göre mesken alanında kalmakta olup 27.05.2016 tarihinde bağış olarak mülkiyet Türkiye Diyanet Vakfına geçmiştir. Bahse konu taşınmazın İbadet, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak plan tadilatı yapılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki İşyerlerinde ( Cafe – Restoran gibi mekanların) ön bahçelerinin Gölgelik-Pergole-Tente uygulamaları hakkında tasarım kriterlerinin belirlenmesine yönelik talebinin, Konunun ilçemiz şartlarının ve mevcut uygulamaların araştırılması bakamından ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Beyköy Kent Arası Mevkiinde kain 1385 ada 2 parsellerdeki Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmazda “Kömür ve Ağaç Doğrama” faaliyetleri mevcut olup söz konusu yerde faaliyet değişikliği ile ilgili 26.09.2016 tarihli dilekçe ile talep edilen imar plan tadilatı talebinin,İl Özel İdaresiyle yazışma yapılarak İl Özel İdaresinden Bilgi ve Belgeler gelinceye kadar ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde bulunan 353 Ada 36 parsel numarasında 433,01 m2.lik taşınmazın sahibi Ümran ÜNLÜ tarafından 26.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen İmar çapıyla ilgili imar plan tadilatı talebinin, İmar Kanunun ve ilgili Yönetmelik Hükümleri gereğince uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen  imar plan tadilatı talebinin, söz konusu  tadilat talebinde bahsedilen yolun şahıs arsasından geçiyor olması ve hemen 30 metre kuzeyinde imar yolunun bulunması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel numarasında 2974,81 m2.lik ve 521 ada 7 parsel numarasında 2989 m2.lik taşınmazların kat karşılığı olarak satışına yönelik talebinin, daha sonraki toplantılarda görüşülmek ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı içinde bulunan  hali hazırda kullanılmayan dükkanlardan uygun olan ve/veya olanların ilçemizde açılması düşünülen Et ve Süt Kurumuna tahsisine yönelik talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

04-18 Kasım 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM

(Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 04.11.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 20:30’da yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi)

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.10.2016 Tarih ve 244 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılı ve İzleyen 2 Yıla ait Analitik Bütçesinin görüşülmesi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 208 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılında uygulayacağı tarifelerin görüşülmesi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 209 Sayılı yazısında bahsi geçen Meclis Kararlarının iptal edilmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısında bahsi geçen Kafe Restoran gibi mekanların ön bahçelerinin kapatılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısında bahsi geçen Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı yazısında bahsi geçen Ümran ÜNLÜ’nün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısında bahsi geçen Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ’ın imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 764 Sayılı yazısında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 6225 parsel güneyindeki alanın ilave imar planın onaylanması talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 765 Sayılı yazısında bahsi geçen Moymul Mahallesindeki Toplu Konut Alanı imar plan tadilatı paftasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısında bahsi geçen Moymul Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel ve 521 ada 7 parseldeki taşınmazların kat karşılığı olarak satışı talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Kır Sokakta bulunan 77 ada 7 Parseldeki Ali  ERDOĞAN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN tarafından önerilen Belediye Meclisinin 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı  Meclis Kararıyla belirlenen ön bahçe mesafeleriyle ilgili talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.10.2016 Tarih ve 10 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 244 Sayılı yazılarında bahsi geçen Belediyemizin 2017 ve izleyen 2 Yıla ait Analitik Bütçe Teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 208 Sayılı yazılarında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Mali Yılında uygulayacağı 5281 Sayılı Kanunla değişik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre 2017 Mali Yılından önce belirlenmesi gereken Tarifelerin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 209 Sayılı tetkiki sonucu;Belediyemizin İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Burhanettin TOKMAK tarafından hazırlanan 2014 Yılı Denetim Raporunun 7. Sayfasındaki Maddesinde tenkide alınan,Belediye Meclisimizin almış olduğu 07.01.2011 Tarih ve 1/8 Sayılı Meclis Kararı ile 07.03.2014 Tarih ve 3/19 Sayılı Meclis Kararlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince  iptal edilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki İşyerlerinde ( Cafe – Restoran gibi mekanların) ön bahçelerinin Gölgelik – Pergole – Tente uygulamaları hakkında tasarım kriterlerinin belirlenmesine yönelik talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen imar plan tadilatı talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde bulunan 353 Ada 36 parsel numarasında 433,01 m2.lik taşınmazın sahibi Ümran ÜNLÜ tarafından 26.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen İmar çapıyla ilgili imar plan tadilatı talebinin, imar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen imar plan tadilatı talebinin, daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 764 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 6225 parsel numaralı Cezaevi yapılmak üzere tahsisli taşınmaz civarındaki 05.06.2015 Tarih ve 108 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen ilave 1/1000 ölçekli plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,18 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 765 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada , 1,2 parsel, 1168 ada 1,2,3 parsel, 1169 ada 1,2,3,4 parsel, 1171 ada 1,2,3 parsel, 1172 ada 1,2,3 parsel, 1173 ada 1,2,3 parsel, 1174 ada 1,2,3,4 parsel, 1175 ada 2,3,4,5,6 parsel ve 1176 ada 1,2,3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San.ve Tic. Adına kayıtlı taşınmazların 05.10.2016 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,19 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel numarasında 2974,81 m2.lik ve 521 ada 7 parsel numarasında 2989 m2.lik taşınmazların kat karşılığı olarak satışına yönelik talebinin, daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısının Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Ali ERDOĞAN adına kayıtlı 77 ada 7 parsel numarasında 123 m2 alanlı taşınmazın günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik talebinin, 06.05.2011 Tarih ve 5/65-16 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen 12 ve 70 adalardaki kamulaştırmaların devam ettiğinden ve ara sokak olması nedeniyle uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e)fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN tarafından önerilen Bahçe mesafeleri konusundaki talebinin, 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararına göre işlemlerin devam etmesine, parsel derinliklerinin yetmediği durumlarda ise parsel bazında kararın Meclisçe değerlendirilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.10.2016 Tarih ve 106 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2016 Mali Yılı ile izleyen 2 Yılına ait Analitik Bütçe Teklifi ve buna ilişkin 21.09.2016 Tarih ve 37-464 Sayılı  Encümen Kararı doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 08.11.2016 Tarihli Rapor da göz önüne alınarak Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan  Belediyemizin 2017 Mali Yılı bütçesinin 80.000.000 ¨ olarak, 2018 Mali Yılı bütçesinin 84.000.000 ¨ olarak ve 2019 Mali Yılı bütçesinin de 88.200.000 ¨ olarak kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.2016 Tarih ve 208 Sayılı yazına ekli 5281 Sayılı Kanunla değişik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre 2017 Mali Yılından önce belirlenmesi gereken Tarifelerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15.11.2016 Tarihli raporda göz önüne alınarak 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 96.Maddesi (B) Fıkrası ile 97.Maddesi Hükümlerine göre hazırlanan isteğe bağlı Tarifelerin 01.01.2017 Tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen KDV dahil fiyatlar üzerinden uygulanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince Göbel Termal Tesisleri Tarifeleri ve Su Tüketim Kademesi ücretlerinin oy çokluğuyla diğer tarifelerin ise mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

05 Ekim 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 05.10.2016 Tarihinde Çarşamba günü Saat: 20:30’da yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2016 Tarih ve 222 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılına ait Performans Programının görüşülmesi.
 3. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 149 Sayılı Yazısında bahsi geçen Boş kadro değişiklik talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 150 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 660 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka mevkiindeki imar plan tadilatı paftasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 661 Sayılı yazısında bahsi geçen Bedesten Projesi karşısında bulunan Hazine Arazisinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Kır Sokakta bulunan 77 ada 7 Parseldeki Ali ERDOĞAN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısında bahsi geçen Ömerbey Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 02.09.2016 ve 07.09.2016 Tarih ve 9 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2016 Tarih ve 222 Sayılı yazısına ekli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesine dayalı olarak hazırlanan Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performansa dayalı Bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan 372 Sahifeden müteşekkil Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (a) fıkrası gereğince aynen kabulüne mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 149 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Belediyemiz hizmetlerinin ve kaynaklarının daha düzenli ve verimli çalışmasının sağlamak,mevcut kadroları daha kullanılabilir hale getirmek amacıyla (II) Sayılı Boş Kadro (Memur) Cetveli kullanılmak suretiyle: 10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Memur Kadro Kütüğünde 8790 Unvan Kodlu 5.Dereceli THS dahil Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun, 8595 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun ve yine 8595 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 6535 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Programcı kadrolarını alınmak suretiyle Boş kadro değişikliğinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi de göz önüne alınarak mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 150 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak gayesiyle Belediyemizde münhal bulunan 2 Adet THS sınıfındaki 8. Dereceli Mühendis kadronun ve 1 Adet 8.Dereceli Programcı kadrosunun karşılık gösterilmesi suretiyle 2016 Yılı içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına,12.2016 Tarihine kadar Belediyemiz ile kadro unvanı yazılı personel arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda hizalarında gösterilen 1.371,00 ¨ lik Aylık net ücretlerin belirlenmesine ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekindeki 2 Sayılı Cetvelde 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde çalıştırılacak personele ödenecek ek ödeme oran ve tutarları nispetinde (Mühendis kadrolarında %130,Programcı Kadrosunda %100) ek ödemelerin de sözleşmeli personelin maaşına yansıtılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 660 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka Mevkiindeki şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar meri imar planına göre Tavşanlı-Kütahya karayoluna cepheli Bitişik nizam Bodrum+3 kata müsaadeli mesken alanında kalmakta olup İlçemize daha sonra bağlanarak mahallemiz konumuna düşen Çukurköy Belde Tüzel Kişiliğine ait mevcut imar planının Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut yerleşim alanları dikkate alınarak zemin kattan ticari olması ve kat müsaadesinin 5’e çıkarılmasına ait 09.01.2015 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,16 Plan İşlem Numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına yönelik talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 661 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerekmekte olup imar vasfının değiştirilmesine ait 06.05.2016 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,17 Plan İşlem Numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına yönelik talebinin, söz konusu alandaki 301 ada 2 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 51 m2 alanlı taşınmaz için İlçe Mal müdürlüğünün 23.09.2016 tarih 1408 sayılı muvafakat yazıları da göz önüne alınarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı Sayılı yazısın sonucu; İlçemiz Ulucami mahallesi Kır sokakta bulunan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2013 tarih ve 1370 sayılı kararı ile 131 envanter numaralı tescilli eser olarak tesciline ve koruma grubu da 2. grup olarak belirlenen Ali ERDOĞAN adına kayıtlı 77 ada 7 parsel numarasında 123 m2 alanlı taşınmazın günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik Ali ERDOĞAN imzasına havi 31.08.2016 tarihli talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada 1 ve 2 parsel, 1168 ada 1-2 ve 3 parsel, 1169 ada 1-2-3 ve 4 parsel, 1171 ada  1-2 ve 3 parsel, 1172 ada 1-2 ve 3 parsel, 1173 ada 1-2 ve 3 parsel, 1174 ada 1-2-3 ve 4 parsel, 1175 ada 2-3-4-5 ve 6 parsel ve 1176 ada 1-2 ve 3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San. ve Tic. adına kayıtlı taşınmazlar meri imar planına göre sanayi alanında kalmakta olup hızla gelişen ve büyüyen İlçemizde hazır konut alanlarını oluşturabilmek maksadıyla Toplu Konut Alanı Olarak gerekli plan tadilatı yapılmasına yönelik  talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan  kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin yapılan tetkiki sonucu;Teklif edilen plan tadilatının Nüfus ve inşaat yoğunluğunu artıracağından dolayı sosyal donatı alanlarının ayrılamayacak olması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE üyelerden Mehmet ŞİRİN’in oylamaya katılmayarak yokluğunda mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen ve halkımız arasında Küçük Sanayi Sitesinin Çukurköy Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi İnşaatının tamamlanmaya yakın olması, projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünce, Karayolları Bölge Müdürlüğünce onaylanan Emet ve Kuruçay taşıt üst geçitleri projesi, hızla gelişen ve büyüyen Tavşanlı İlçemizdeki Çevre Yolu kenarına yakışan yeni planlama ihtiyacını doğurması nedeniyle söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin; Söz konusu alanla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan Anket Çalışması da dikkate alınarak yapılacak olan plan tadilatı ticaret (alışveriş merkezi,iş hanı v.b) tadilat talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05.10.2016 Tarih ve 95 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Tavşanlı Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Derneğinin 04.10.2016 Tarihli ve 1 Sayılı yazılarıyla 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY terör örgütü tarafından anayasal düzene ve milli iradeye karşı yapılan darbe girişimi neticesinde, tüm illerde olduğu gibi ilçemizde de söz konusu terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan örgüt üyelerinin ilçemize getirilmesi veya diğer illere nakli esnasında kullanılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlğüne ait araçların uzun yol için güvenlikli olmaması ve çoğunlukla araç yetersizliği meydana geldiğindenden Belediyemizce İlçe Emniyet Müdürlğüne uzun yollarda kullanılmaya müsait binek tipi (sedan) dizel bir aracın Hibe olarak tahsis edilmesine yönelik talebinin,uygun görülerek Belediyemizce 1 Adet binek tipi (sedan) bir aracın Taşınır Mallar Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (a) fıkrası ile 75.Maddesi hükümlerine göre yapılacak protokol esasları dahilinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz (Hibe) olarak devredilmesine, Üyelerden Ahmet Alaaddin ARIKAN,Eda BALCI ve Mehmet ALKAN’ın muhalefetine binaen diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
 12. Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN’in tarafından önerilen Belediye Meclisinin 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararıyla ön bahçe mesafelerinin en az 5 metre olarak belirlenmesiyle ilgili kararın,ilçemizde bulunanan bazı parsellerin (istasyon Mahallesi) yapısı gereği derinliklerinin yeterli olmayışı sebebiyle parsellere bina yerleştirilmekte sıkıntı çekildiğinden imar planına göre cephesi düzgün olmayan, yeminli harita bürolüro tarafından 1984 yılında imar affı ile oturma izni alan binaların mevcut teşekkül olarak uygulanması, ancak 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi mühendislik hizmeti almış,imar çapı, inşaat ruhsatı bulunmayan veya herhangi biri bulunan ve üzerinde bina olan taşınmazların mevcut teşekkül olarak kabul edilerek düzeltilmesi veya imar komisyonu tarafından uygun bir alternatif sunulmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

07 Eylül 2016 Meclis Kararları

GUNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 02.09.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanağının görüşülmesi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.08.2016 Tarih ve 94 sayılı yazısında bahsi geçen Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Bosna Hersek Doboj İstok ilçesindeki yapımı devam eden Çocuk ve Gençlik Merkezine destek talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2016 Tarih ve 607 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Zabıta Talimatnamesine oto galericilik faaliyetleriyle ilgili madde eklenmesi talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 604 Sayılı yazısında bahsi geçen Sinan BOZKURT tarafından önerilen Belediyemize ait Moymul Mahallesi 544 ada 12 parseldeki taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısında bahsi geçen Ömerbey Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısında bahsi geçen mülkiyeti belediyemize ait uygun bir alanın İlçemizde açılması düşünülen Et ve Balık Kurumuna tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısında bahsi geçen Mustafa TAŞ tarafından önerilen Çukurköy Mahallesi 5078 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısında bahsi geçen ve Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parselde imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.08.2016 Tarih ve 8 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 23.08.2016 Tarih 94 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 22.082016 Tarih ve 184 sayılı yazılarıyla Bosna Hersek Doboj İstok ilçesinde Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu Emmaus Yardım Derneği tarafından mağdur çocukların ve gençlerin sosyalleşme sürecine katkı sağlanması ve çocukların yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapımına devam edilen Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne beton bungalov evlerin inşa edilmesiyle ilgili Belediyemizden destek talebinin uygun görülerek Belediyemiz ile Bosna Hersek Doboj İstok Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir ilişkisi çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (p) fıkrası gereğince 1 Adet beton bungalov evin yapım maliyetinin Belediyemizce karşılanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye zabıta Müdürlüğünün 26.08.2016 Tarih ve 607 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan Oto Galericilerin 2015 yılı içerisinde şehir merkezinden çıkarılarak Şehit Ayhan Bütün Sokakta bulunan Galericiler Sitesine taşındığı, Bu nedenle ilçe merkezinde oto galericilik faaliyeti yapılmamakta olduğu ancak aracına satılık levhası koyarak halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklara park etmek suretiyle satış yapıldığı,Bu nedenle Belediye Zabıta Talimatnamesinin “Belediye yasaklarına ait kısma ek madde olarak Oto galericiler sitesi haricinde cadde ve sokaklarda aracına satılık levhası koymak suretiyle satış yapılmaması ve uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır” hükmünün eklenmesine yönelik talebinin,uygun görülerek ve ayrıca Araç Kiralama (Rent a Car) firmalarının da şehir dışına çıkartılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 604 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 544 ada 12 parsel numaralı 283 m2.lik taşınmazın günün rayiç bedellerinden satın almak üzere Sinan BOZKURT tarafından önerilen talebin,söz konusu taşınmazın belediyemizce başka amaçlarda kullanılması planlandığından uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada 1, 2 parsel , 1168 ada 1,2,3 parsel, 1169 ada 1,2,3,4 parsel, 1171 ada 1,2,3 parsel, 1172 ada 1,2 ve 3 parsel, 1173 ada 1,2,3 parsel, 1174 ada 1,2,3,4 parsel, 1175 ada 2,3,4,5,6 parsel ve 1176 ada 1,2,3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San. ve Tic. adına kayıtlı taşınmazların İlçemizde hazır konut alanlarını oluşturabilmek maksadıyla Toplu Konut Alanı Olarak gerekli plan tadilatı yapılmasına yönelik  talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı içinde bulunan hali hazırda kullanılmayan dükkanlardan uygun olan ve/veya olanların ilçemizde açılması düşünülen Et ve Süt Kurumuna tahsisine yönelik talebin,daha sonraki toplantılarda görüşülmek üzere ERTELENMESİNE  mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerden dolayı yeni oluşan karayolu güzergahı ve kavşak düzenlemelerinin imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, D.D.Y. Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan Emet ve Kuruçay Taşıt Üst Geçit Projesinde mevcut yapılması planlanan yan yol ve kavşak çalışmalarının imar planına işlenmesi,30-L-II-D, 30-L-III-A, 30-L-III-B, 30-L-III-C ve 30-L-III-D imar paftalarına işlenmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin,İlçemizde Yurt ihtiyacının ülke genelinde oluşan son genel durum itibariyle daha detaylı araştırılabilmesi için ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi 5078 parsel numarasında 584 m2.lik Ayşe TAŞ adına kayıtlı taşınmaz için verasetçisi Mustafa TAŞ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Taşınmazın üzerinden yüksek gerilim hattının geçmesi ve tadilat talep edilen imar paftasında emsal yeşil alan ayrılamayacak olmasından dolayı uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısın yapılan tetkiki sonucu; Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin,Söz konusu alanla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Anket Çalışması yapılacak olması nedeniyle talebinin ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numarasındaki taşınmazın maliklerinden Hatice TOKGÖZLÜ verasetçisi Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.’ye ait vana gurubunun bulunduğu kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Hakan TOKGÖZLÜ tarafından 28.07.2016 Tarih ve 3026 sayılı Çinigaz Doğalgaz Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.’ye ait yazısında sehven Kavaklı Mahallesi 53 ada 13 parsel yazıldığından bahisle yazının düzeltilmesi imar komisyonunca talep edilmiş telefonla teyit alınarak yazılı evrakın tarafımıza ulaştırılmasına istinaden (02.09.2016 Tarih ve KTH-2016/3347 Sayılı Yazısı) alansal bazda büyüme olmadan parsel cephesinin Hastane yolu tarafından düzeltilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim TUNÇ tarafından önerilen Belediye Meclisinin Ekim Ayında yapacak olduğu toplantının 5 Ekim tarihinde yapılmasına yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

05 Ağustos 2016 Meclis Kararları

GUNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine göre
05.08.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantılara ait Meclis Müzakere Tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2016 Tarih ve 127 Sayılı Yazısında bahsi geçen TAGTAŞ Tavşanlı Gıda San.Tic.A.Ş. tarafından 1993 Model Komatsu Marka Forklift’in Belediyemize karşılıksız hibe edilmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 3. Evvelce ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı Yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısında bahsi geçen Mustafa TAŞ tarafından önerilen Çukurköy Mahallesi 5078 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 561 Sayılı yazısında bahsi geçen  Evvelce alınan 03.06.2016 Tarih ve 124 Sayılı Meclis Kararına itirazın görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısında bahsi geçen ve Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parselde imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantılara ait 03.06.2016 Tarih ve 6 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı ile 25.07.2016 Tarihli ve 7 Sayılı Olağanüstü Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2016 Tarih ve 127 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti TAGTAŞ Tavşanlı Gıda San.ve Tic.A.Ş.adına kayıtlı 1993 Model FD30NT-11 Komatsu Marka forkliftin (Seri No:449719-1852/ Motor No:4D955 15781) Belediyemize karşılıksız olarak hibe edilmesine yönelik talebin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin karşılıksız olarak hibe yoluyla bağış olarak kabul edilmesine mevcut Üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 560 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi 5078 parsel numarasında 584 m2.lik Ayşe TAŞ adına kayıtlı taşınmaz için verasetçisi Mustafa TAŞ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 561 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Derya Sokağın genişletilmesi ile ilgili olarak evvelce alınan 03.06.2016 tarih ve 124 Sayılı Meclis kararına Halil İbrahim MANİSALI tarafından yapılan itirazın uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen ve halkımız arasında Aşağı Sanayi olarak bilinen Küçük Sanayi Sitesinin Çukurköy Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi İnşaatının tamamlanmaya yakın olması,projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünce, Karayolları Bölge Müdürlüğünce onaylanan Emet ve Kuruçay taşıt üst geçitleri projesi, hızla gelişen ve büyüyen Tavşanlı İlçemizdeki Çevre Yolu kenarına yakışan yeni planlama ihtiyacını doğurması nedeniyle söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 564 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numarasındaki taşınmazın maliklerinden Hatice TOKGÖZLÜ verasetçisi Hakan TOKGÖZLÜ tarafından önerilen uygulama imar planına göre yeşil alanda kalan kısmının vasfının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

25 Temmuz 2016 Olağanüstü Meclis Kararları

GÜNDEM

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine göre 25.07.2016  Tarihinde Pazartesi günü  Saat: 15.00’de yapacağı Olağanüstü toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ.

 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2016 Tarih ve 539 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiindeki 521 ada 25 parseldeki evvelce yapılan tahsisin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2016 Tarih ve 539 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde kain 521 Ada 25 Parsel numarasında 31541/34145 hissesi Belediye Başkanlığımıza ait taşınmaz ile ilgili olarak Tavşanlı Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 02.02.1989 Tarih ve 1/6 Sayılı kararı ile imar planında Kolej alanı olarak görünen kısmının Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfına 1580 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesi 11.fıkrası hükümlerince yıllık ortalama 100.000 TL bedelle intifa hakkı verilmiştir. Belediye Meclisimizin evvelce almış olduğu 02.02.1989 Tarih ve 1/6 Sayılı kararı ile 08.02.1990 Tarihli ve 1/4 Sayılı İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran mevkiinde kain 521 ada 25 parsel numarasında 31541/34145 Hissesi Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazla ilgili Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfına 99 yılık süreyle verilen intifa hakkının Belediye Başkanlığımız Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu 25.07.2016 Tarihli mütalaası doğrultusunda 23.07.2016 Tarih ve KHK/667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.Maddesine göre iptal edilmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

03 Haziran 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 03.06.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.05.2016 Tarih ve 118 Sayılı yazısında bahsi geçen III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülüp karara bağlanması.
 3. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.05.2016 Tarih ve 609 Sayılı yazısında bahsi geçen Kamu binalarına ait harçların alınmamasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 410 Sayılı yazısında bahsi geçen Zabıta Talimatnamesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğünün 27.05.2016 Tarih ve 27 sayılı yazısında bahsi geçen ilçemizde TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kurulmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı Yazısında bahsi geçen İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Derya Sokakta imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 427 Sayılı yazısında bahsi geçen İbrahim BAKIR’ın satın alma talebinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 428 Sayılı Yazısında bahsi geçen Ekrem AKAY’ın UİP-15582,12 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 429 Sayılı Yazısında bahsi geçen Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ’e ait UİP-15582,13 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 430 Sayılı Yazısında bahsi geçen Aziz BULŞUN’un UİP-15582,14 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 431 Sayılı Yazısında bahsi geçen Ayka Madencilik’in UİP-15582,15 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.

 

                                              

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 06.05.2016 ve 18.05.2016 Tarihli ve 5 Sayılı Meclis Müzakere Tutanakları hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu: söz isteyen olmadığından 06.05.2016 ve 18.05.2016 Tarihli ve 5 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 Tarih ve 118 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz Hizmetlerinin ve kaynaklarının daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri de dikkate alınarak terfi edemeyen personelin mağduriyetinin giderilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi gereği ekli III Sayılı Cetvelde gösterilen derece değişikliğinin yapılmasına mevcut üyelerin oybirliği ile  karar verildi.
 3. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.05.2016 Tarih ve 609 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki mevcut Kamu Binalarının ekonomik  ömrünün tamamlaması v.b. sebeplerle yıkılıp yeniden yapılması planlanan veya yıkılıp ruhsat alarak yapımı devam eden kamu binaları ile sonradan kamuya devredilecek binaların veya yeni yapılacak olan kamu binalarının ilçemize gelen yatırımların önünde engel oluşturmaması açısından söz konusu kamu binalarından kanal-kaldırım harçlarının, plan proje tasdik harcı ve tetkik ücretinin alınmamasıyla ilgili talebi uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle KABULÜNE karar verildi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 410 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediye Zabıta talimatnamesinin 4.Maddesinin de değişiklik yapılması yönünde talepte bulunulduğu anlaşılmış olmakla, “Konut ve İşyeri malikleri tarafından yağmursuyu borularının çatıdan zemine kadar indirilip, kanalizasyon hattına bağlanmaması, mevcut yağmursuyu borularının kanalizasyon bağlantılarının da ilgilileri tarafından çıkartılması gerekmekte olup, uymayanlar hakkında 5326 Sayıl Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince ceza-i işlem uygulanması ve Belediyemizce bağlantılarının körlenip yapılan masrafların %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilmesi” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye Bilgi İşlem ve Elektrik Müdürlüğünün 27.05.2016 tarih ve 27 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz mücavir alanında mevcut kavşaklarda hizmet vermekte olan sinyalizasyonun ekonomik ömrünü tamamladığı ve birtakım elektronik parçaların üretimden kaldırıldığı, yeşil dalga uygulamasında  zaman zaman kavşaklarda sıkıntı yaşandığı ve mevcut kavşaklar ile şehrimizin gelişiminde oluşacak kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon tanımlı sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından TEDES (Trafik Elektronik Destekleme  Sistemi),KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamaları, 2918 Sayılı Karayolları Kanunu’nun Ek 16.Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca Söz konusu sistemin yatırım maliyetinin yüksek olması ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesinin yetersiz geleceği tahmin edildiğinden yap-işlet-devret modeli, yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ile kazandırılması uygun olacağından yukarıda bahsi geçen Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin ilçemize kazandırılması bakımından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (f) ve (p) fıkraları uyarınca yap işlet devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesine veya Belediyemiz öz kaynakları ile kredi kullanılarak yapılmasına, bu konu ile ilgili sözleşme, şartname protokol, hazırlanması imzalanması gibi konularda tüm işlemleri yerine getirmek üzere Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in ve Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 715 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4413 parsel numaralı 620 m2 alanlı  taşınmazın bulunduğu alana 112 A.S.H. İstasyonu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4413 parseldeki 620 m2.lik taşınmazın Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına A.S.H. İstasyonu yapılmak üzere tahsis edilmesinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz 1/1000 ölçekli 30.L.III.B uygulama imar planı Yeni Mahalle  Derya Sokak 7(Yedi) metre genişliğinde yaya yolu olarak gözükmektedir. Bahse konu yol güney tarafından (çevreyolu tarafı) Zeki Sokaktan kuzeyinde Menderes Caddesine uzanmakta olup devamında olan Doğru Sokak 10(on) metre araç yolu genişliğindedir. Yeni Mahalle-Hanımçeşme Mahallesi arasında trafik yükünü büyük ölçüde hafifletilmesi ve bir nebze otopark sorununun da çözülebilmesi bakımından Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, söz konusu Yeni Mahalle Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı imar Kanunun 8/b Maddesi gereğince KABULÜNE oy çokluğuyla karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih ve 4893677 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parsel numaralı 8.881,01 m2 alanlı taşınmaza eğitim, sosyal ve sportif tesis yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazdaki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, Düğün Salonunun Belediyemizde Belediye Hizmet Alanında kalması kaydıyla 1756 ada 1 parseldeki taşınmazın yaklaşık 6300 m2.lik kısmının Okul ve Özel Tesis, Eğitim ve Sportif Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı imar Kanunun 8/b Maddesi gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Söz konusu tadilat talebine ait simülasyonun gelene kadar ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 427 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Çukurköy Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 4753 parseldeki 385 m2.lik ve 4754 parseldeki 255 m2.lik taşınmazların günün rayiç bedellerinden satın almak üzere İbrahim BAKIR tarafından önerilen talebi uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 428 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle 232 Ada 74 Parsel numaralı taşınmaz Tavşanlı Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı Etkilenme Geçiş alanında kalan 104 envanter nolu tescilli esere komşudur. Ticaret Alanı olarak imar plan tadilatı teklifinde bulunulmuş olup, konu 06.10.2015 tarih ve 504 sayılı yazımızla Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve 18.12.2015 Tarih 2501 sayılı yazıları ile Belediyemize ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu 232 ada 74 parselin Ticaret Kullanıma Yönelik hazırlanan ve evvelce 05.02.2016 Tarih ve 34 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,12 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 429 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parseldeki taşınmaz sahibi Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen, taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesine yönelik talebi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bahsedilen minimum cephe şartını sağlayacak şekilde 9 metre olarak düzenlenmesine yönelik evvelce 04.03.2016 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,13 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 430 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen, evvelce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin,Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılmasının Belediye Hizmet Alanının (yaklaşık 2000 m2.lik kısmının) bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi kaydıyla evvelce 06.04.2016 Tarih ve 83 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,14 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 431 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle 30.M.IV.A imar paftasında Kütahya Çevreyolu civarında kain mülkiyeti Ayka Madencilik İnş.Enerji Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı 750 ada 1506-1507 ve 1697 parsellerdeki taşınmazlara yönelik evvelce 06.03.2015 Tarih ve 40 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,15 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.05.2016 Tarih ve 40 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz ,Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Belediyesi arasında imzalanması düşünülen protokol ile Göbel Termal Tesisleri Yoncalı Termal Tesisleri ve Harlek Termal Turizm Bölgelerinin Katar,Dubai, Kuveyt Ürdün, Suudi Arabistan v.b. ülkelerin yatırım ve turizm acentalarına tanıtımı ve ilgili ülkelerden 30 Eylül – 6Ekim 2016 Tarihleri arasında ve 1000 kadar turistin getirilmesi  için Belediye başkanına yetki verilmesine yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesi doğrultusunda  30 Eylül – 6 Ekim 2016 Tarihleri arasında İlçemizin Turizm potansiyelinin Uluslararası alanda tanıtımının yapılmak ve gerekli protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e tam yetki verilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

06 Mayıs 2016 ve 18 Mayıs 2016 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 06.05.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması.
 3. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 94 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Mal Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 101 Sayılı Yazısında bahsi geçen Boş Kadroda değişiklik yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 102 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 252 Sayılı Yazısında bahsi geçen Kat karşılığı yapım ihalesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce ertelenen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısında bahsi geçen Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazısında bahsi geçen Yunus KAVUNCU tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısında bahsi geçen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bedesten Alanı imar plan tadilatı pafta onayının görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı Yazısında bahsi geçen Domaniç Caddesindeki Belediye Hizmet Alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı Yazısında bahsi geçen İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Derya Sokakta imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili  imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 01.04.2016 ve 06.04.2016 Tarihli ve 4 Sayılı Meclis Müzakere Tutanakları hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu,06.04.2016 Tarih ve 4 sayılı Meclis Müzakere Tutanağında ek gündeme alınması sehven unutulan ve 98 Sayılı kararı alınan konunun iptal edilmesine yönelik Meclis üyelerinin vermiş oldukları 06.05.2016 Tarihli dilekçeleri ile 06.04.2016 Tarih ve 98 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek Mayıs ayı gündemine ek gündem olarak alınması oya sunularak oy birliğiyle karar verilmiştir. Yine 06.04.2016 Tarih ve 90 Sayılı Karar ile reddedilen konunun da reddedilerek tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesine ve 91 Sayılı Meclis Kararında yer alan Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili kararda üyelerden Ali ÖZDEN’in muhalefet şerhinin sehven unutulduğundan söz konusu 91 Nolu Karara Ali ÖZDEN’in oyunun Red olarak değiştirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına müteakip geçmiş toplantıya ait 01.04.2016 ve 06.04.2016 Tarihli ve 4 Sayılı Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin tetkiki neticesi,Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 94 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Kesin Hesap icmal ve Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereğince incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 101 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere bir Mühendise ihtiyaç duyulması nedeniyle (II) Sayılı Boş Kadro (Memur) Cetveli kullanılmak suretiyle: 10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Memur Kadro Kütüğünde 8790 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun alınmak suretiyle Boş kadro değişikliğinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi de göz önüne alınarak mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi
 5. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 102 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak gayesiyle Belediyemizde münhal bulunan THS sınıfındaki Mühendis kadrosunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi 3.fıkrası hükümlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde TAM ZAMANLI olarak çalıştırılması düşünülen personel için münhal bulunan THS sınıfındaki 8. Dereceli Mühendis kadronun karşılık gösterilmesi suretiyle 2016 Yılı içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına,31.12.2016 Tarihine kadar Belediyemiz ile personel arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda 1.305,00 TL lik Aylık net ücretin belirlenmesine ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekindeki 2 Sayılı Cetvelde 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde çalıştırılacak personele ödenecek ek ödeme oran ve tutarları nispetinde (%130) ek ödemelerin de sözleşmeli personelin maaşına yansıtılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Çukurköy Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 1653 ada 1 parsel,1659 ada 1 parsel,1669 ada 1 parsel,1670 ada 1 parsel,1671 ada 1 parsel 1672 ada 1 parsel,1673 ada 1 parsel 1675 ada 1 parsel,1676 ada 1 parsel 1677 ada 1 parsel ve 1678 ada 1 parseldeki taşınmazların Kat Karşılığı ihale edilerek satışının yapılmasıyla ilgili talepte bulunulduğu göz önüne alınarak söz konusu yerin merkezi konumda olması nedeniyle Belediyemize artı avantajlar getirmesi bakımından Fen İşleri Müdürlüğünce Hazırlanacak Teknik Şartname doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e) fıkrası gereği kat karşılığı inşaat yapılması kaydıyla Belediye Encümeni marifetiyle ihale edilerek satışının yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısı ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün 27.04.2016 Tarih ve 350 Sayılı yazılarının tetkiki sonucu;Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13.Maddesi gereğince Belediye sınırları içerisinde Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Danacılar Sokak ile Şıhlar Sokağa cepheli 394 ada 12 parsel numarasında Yunus KAVUNCU adına kayıtlı taşınmazın Bitişik Nizam Bodrum+3 kata müsaadeliden Bitişik Nizam Bodrum+4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin, bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarına cepheli 195 Ada uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum+5 kata müsaadeli aynı ada Hacı Arifoğlu tarafına cephesi ise Bitişik Nizam Bodrum+4 kata müsaadeli ticari alanda kalmakta olup adanın ortasında yaklaşık 500 m2’lik otopark alanı bulunmaktadır. Ekli kadastral paftada görünen mevcut kadastral durum meri imar planına göre minimum cephe ve derinlik şartlarını sağlamamakta, birbirleri ile şuyulu durumdadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde bahsedilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ve yapı yoğunluğunu artırmayacak şekilde gerekli ticari plan tadilatının yapılabilmesi yönündeki talebinin, Adanın batısında bulunan Gençlik sokağın genişliği 12 metreye çıkarılması, Bitişik Nizam Bodrum+5 Kata müsaadeli ticari alana dönüştürülmesi, taşınmazın bodrum katının tamamının otopark yapılması kaydıyla emsal 4.00 olmasının uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE oy çokluğuyla karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ve 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1-2-3-4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1-2-3-4-6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlar, 296 ada 1 ve 298 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,11 plan işlem numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılması yönündeki talebi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden Bedesten Projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerektiğinden imar vasfının değiştirilmesine yönelik talebinin, söz konusu Alanın Yarı Ticari Bitişik Nizam Bodrum+5 Kat olarak plan tadilatının yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin, Bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 715 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4412 parsel numaralı 620 m2 alanlı taşınmaz ve 4413 parsel numaralı 620 m2 alanlı taşınmazların bulunduğu alana 112 A.S.H. İstasyonu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazların Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz 1/1000 ölçekli 30.L.III.B uygulama imar planı Yeni Mahalle Derya Sokak 7(Yedi) metre genişliğinde yaya yolu olarak gözükmektedir. Bahse konu yol güney tarafından (çevreyolu tarafı) Zeki Sokaktan kuzeyinde Menderes Caddesine uzanmakta olup devamında olan Doğru Sokak 10(on) metre araç yolu genişliğindedir.Yeni Mahalle Hanımçeşme Mahallesi arasında trafik yükünü büyük ölçüde hafifletilmesi ve bir nebze otopark sorununun da çözülebilmesi bakımından Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih ve 4893677 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parsel numaralı 8.881,01 m2 alanlı taşınmaza eğitim, sosyal ve sportif tesis yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazdaki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine yönelik talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016 Tarih ve 157 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Kütahya Baştaş Beton-Parke Bordür İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 43 U 7219 plakalı Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemize Hibe edilmesi yönünde talepte bulunulduğu göz önüne alınarak,Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin bağış yoluyla 43 U 7219 plakalı 2016 Model Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
 18. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.05.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporda göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 47.ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 75.Maddelerine göre tanzim edildiği görülmüş olmakla;5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesine göre GELİR BÜTÇESİNİN:56.230.622,57 TL olarak yine buna karşılık GİDER BÜTÇESİNİN ise 50.697.728,96 TL olarak gerçekleştiği ve aynen kabul edilerek tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 19. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 96 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Kesin Hesap icmal ve Cetvellerinin yapılan tetkiki neticesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44.Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.Maddesinin 10.bendine göre hazırlanan 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesap İcmal ve Cetvellerinin Kanun ve Yönetmeliklere göre tanzim edildiği görülmüş olmakla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesine göre aynen kabul edilerek tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

06 Nisan 2016 Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 01.04.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00 de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 24.03.2016 Tarih ve 34 Sayılı yazısında bahsi geçen Bir önceki yıla ait 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.Maddesine göre hazırlanan Başkanlığın 1 yıllık FAALİYET RAPORUNUN okunup görüşülmesi.
3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 67 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere ikisi yedek ikisi Asil Belediye Meclis Katip Üyeliği seçimlerinin yapılması.
4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 68 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği seçimlerinin yapılması.
5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 65 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesi gereği 1 Yıl görev yapmak üzere 2 Encümen Üyeliği seçiminin yapılması.
6. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 66 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereği Meclis Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu Üyeliği seçimlerinin yapılması.
7. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısında bahsi geçen Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle 730 ada 50 Parseldeki Maliye Hazinesine ait taşınmaz için İlçe Mal Müdürlüğünün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazısında bahsi geçen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel için Aziz BULŞUN tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Çevreyolu kenarındaki 1270 ada maliklerinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazısında bahsi geçen Şirin Et Sucuk San.Tic.Ltd.Şti.adına Abdurrahman ŞİRİN‘in imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazısında bahsi geçen S.S.Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifinin imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısında bahsi geçen Mevlana Camii dernek Başkanı Mustafa SEVER’in Sokak ismi değişikliği talebinin görüşülmesi.
14. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazısında bahsi geçen Moytaş Gıda Taş.Hayv.Mad.Turz.Teks.San.Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER’in imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi 86 ada 40 parseldeki taşınmaz için Mehmet BAŞ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ imzasına havi 04.03.2016 Tarihli Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak ve ayrıca Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın da Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
18. Evvelce Ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1505 ada 2 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazısında bahsi geçen Yunus KAVUNCU tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısında bahsi geçen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bedesten Alanı imar plan tadilatı pafta onayının görüşülmesi.
22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı Yazısında bahsi geçen Domaniç Caddesindeki Belediye Hizmet Alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.

K A R A R Ö Z E T L E R İ :
1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 04.03.2016 Tarihli ve 3 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu söz isteyen olmadığından 04.03.2016 Tarihli ve 3 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
2. Denetim Komisyonu Başkanlığının 31.03.2016 Tarihli yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Yılı gelir ve giderleri ile buna ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi gereği Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin Hesap Kayıt ve İşlemlerinin denetimine dair; 19.01.2016 ve 23.02.2016 Tarihli raporları Denetim Komisyonu başkanı Mehmet Akif ARSLAN tarafından okundu.Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde tanzim edildiği ve herhangi bir eksikliğin bulunmadığına dair gerekli bilgilendirme yapıldı.
3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.Maddesi gereğince Meclis 1.Başkan Vekili Mehmet ÇAĞIRKAN tarafından Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 24.03.2016 Tarih ve 34 Sayılı yazısına ekli dosyadaki 298 sayfadan müteşekkil 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.Maddesinin 4.Fıkrasında belirtilen ölçütler doğrultusunda hazırlanan 1 Yıllık faaliyetleri içeren raporu okunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56.Maddesine göre hazırlanan Başkanlığın 2015 Yılına ait 1 Yıllık faaliyet raporunun kabulüne mevcut üyelerinin oybirliğiyle karar verildi.
4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 67 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere Oyların gizli olarak kullanılması ve aleni tasnifi neticesi 22 Oy alan Ahmet Yılmaz KUL ile yine 22 Oy alan Aziz KAYASAL’ın Asil Üye olarak,22 Oy alan Saadet KUTLU ile İrfan GÜLEÇ’in de Yedek Üye olarak Meclis Katipliklerine seçilmelerine karar verildi.
5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 68 Sayılı Yazılarının tetkiki sonucu;Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.Maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere Oyların gizli olarak kullanılması ve aleni tasnifi neticesinde Meclis 1.Başkan Vekilliğine 20 Oy alan Mehmet ÇAĞIRKAN’ın, Meclis 2.Başkan Vekilliğine de 19 Oy alan Fehmi KOÇ’un seçilmelerine karar verildi.
6. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 65 Sayılı yazısın tetkiki sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) Fıkrası hükmüne göre 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere Oyların gizli olarak kullanılmasını müteakip aleni tasnifi sonucunda;18’er oy alan Mehmet ATABAY ile Mehmet Akif ARSLAN’ın bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
7. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2016 Tarih ve 66 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesine göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu için Siyasi partilerin meclisteki üye sayısının oranlaması göz önüne alınarak yapılan seçim sonucu;Mehmet Akif ARSLAN,Halil İbrahim ALTINBAY,Hasan ORDU,Saadet KUTLU ve Mehmet ALKAN’ın 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçilmelerine kara verildikten sonra, yine aynı usule göre yapılan seçim neticesine göre de;Bekir GEDİK,Mehmet ŞİRİN,Ali ÖZDEN,İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın 1 Yıl süreyle görev yapmak üzere İmar Komisyonu Üyeliklerine seçilmelerine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin bu konuda ilgili birim ve Zabıta Müdürlüğünce Meclisin bilgilendirilmesi bakımından bir sonraki toplantıda konunun değerlendirilmek üzere ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 201 sayılı yazılarında bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 730 Ada 50 Parselde Hazine adına kayıtlı halen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürü Lojmanı olarak kullanılmak üzere tahsisli durumda bulunan, kullanılmayacak durumda olması sebebiyle ihtiyaca cevap veremediği gibi tamir ve onarımının ekonomik olmadığı anlaşılmış olduğundan bahisle söz konusu parsel için Resmi Kurum Alanından Konut Alanına çevrilmesine yönelik imar plan tadilatı talebi, Bitişik Nizam Bodrum + 4 Kat olarak mesken alanı yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen, evvelce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin,Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılmasının Belediye Hizmet Alanının (yaklaşık 2000 m2.lik kısmının) bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE üyelerden Ali ÖZDEN,Fehmi KOÇ,Mehmet ŞİRİN ve Bekir GEDİK’in ise Ayrık Blok 3 Kat olan kısımda ada bazında TAKS:0,40 KAKS:1,60 olacak şekilde tadilat yapılması ve Belediye Hizmet Alanının bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi yönündeki görüşleriyle muhalefetine binaen diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Çevre yolu kenarında bulunan 1270 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen, kat artışı yapılmasına yönelik taleplerinin,Revizyon İmar Planında ve Kentsel Dönüşüm Alanında konunun değerlendirilmek üzere uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Şirin Et ve Sucuk San.ve Tic.Ltd.Şti. adına Abdurrahman ŞİRİN tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, Atıksu Arıtma Tesislerine gidecek olan Ana Kolektör hattının geçirilebilmesi muvafakatine karşılık servis yolu niteliğindeki yan yolun iptal edilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, Atıksu Arıtma Tesislerine gidecek olan Ana Kolektör hattının geçirilebilmesi muvafakatine karşılık servis yolu niteliğindeki yan yolun iptal edilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Mevlana Camii Dernek Başkanı Mustafa SEVER tarafından önerilen talebin,Sokak İsminin Tavşanlıda mevcut olmasından dolayı mükerrerliğin giderilebilmesi açısından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (n) fıkrası gereğince İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin Şems Sokak olarak değiştirilmesine ve aynı Kanununun 81.Maddesi hükmü doğrultusunda Mülki Amirin onayına sunulmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; Moytaş Gıda Taş.Hay.Mad.Tur.Teks.San.ve Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER tarafından önerilen,İlçemiz Moymul Mahallesi 1239 ada 159 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapında 3 kat olarak belirtilen kat adedinin 5 kata çıkarılmasına yönelik söz konusu talebin müstakil müracaat olduğundan ve parsel bazında değişiklik yapılamayacağından uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; İlçemiz Ulucami Mahallesi Şekerlik Caddesi Karaveliler Sokakta bulunan 86 ada 40 parseldeki 125,75 m2 alanlı taşınmaz için Mehmet BAŞ ve Yasin BAŞ tarafından önerilen parselinin Bodrum+4 kat olarak imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebi uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin,Yol genişlikleri ve yaklaşma mesafelerini sağlamaması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
18. Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ tarafından 04.03.2016 Tarihli talebiyle önerilen Sokak ve meydan ismi değişikliği talebinin tetkiki sonucu; Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin, Numarataj sisteminin yeni yapılmış olduğundan,değişikliğin yaklaşık 50 adet bina ve bunlara bağlı 200’e yakın bağımsız birimin adres değişikliği,numarası ve levhanın değişecek olmasından dolayı uygun görülmeyerek REDDİNE, Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin ise 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (n) fıkrası gereğince KABULÜNE ve aynı Kanununun 81.Maddesi hükmü doğrultusunda Mülki Amirin onayına sunulmasına oy çokluğuyla karar verildi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 277982 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 1505 ada 2 parselde bulunan halen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan 6.358,55 m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alana Çukurköy İlkokulu/Ortaokulu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Eğitim ve Sosyal Tesis Binası olarak tahsisi edilmesine yönelik talebi, alanın tamamının istenmesi, yeşil alan olarak kullanılan kısmın da içerisinde bulunduğundan uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Danacılar Sokak ile Şıhlar Sokağa cepheli 394 ada 12 parsel numarasında Yunus KAVUNCU adına kayıtlı taşınmazın Bitişik Nizam Bodrum+3 kata müsaadeliden Bitişik Nizam Bodrum+4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazsının tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarına cepheli 195 Ada uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum+5 kata müsaadeli aynı ada Hacı Arifoğlu tarafına cephesi ise Bitişik Nizam Bodrum+4 kata müsaadeli ticari alanda kalmakta olup adanın ortasında yaklaşık 500 m2’lik otopark alanı bulunmaktadır. Ekli kadastral paftada görünen mevcut kadastral durum meri imar planına göre minimum cephe ve derinlik şartlarını sağlamamakta,birbirleri ile şuyulu durumdadır.Hızla büyüyen ve gelişen Tavşanlımızda düzgün yapılaşma ve şehirleşmeye imkan sağlayabilmek için bahse konu alanda plan tadilatı yapılması kaçınılmaz olmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde bahsedilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ve yapı yoğunluğunu artırmayacak şekilde gerekli ticari plan tadilatının yapılabilmesi yönündeki talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4,5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1,2,3,4,6,7 parsel numaralı taşınmazlar,296 ada 1 ve 298 ada 1,2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın plan tadilatının onanarak askıya çıkarılması yönündeki talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
23. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerektiğinden imar vasfının değiştirilmesine yönelik talebin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 256 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4,5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1,2,3,4,6,7 parsel numaralı taşınmazlar,296 ada 1 ve 298 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilmiş olduğundan şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1,2,3,4 ve 5 parsel 295 ada 1,2,3,4,6 ve 7 parsel, 296 ada 1 parsel ile 298 ada 1 ve 2 parsellerin satın alma, takas-trampa ve hibe yolu ile olmak üzere kamulaştırılması kamulaştırma işleminin 2942 Sayalı Kamulaştırma Kanunun 6.ve 8.Maddeleri gereğince yürütülmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.69. ve 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
25. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016 Tarih ve 157 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Kütahya Baştaş Beton-Parke Bordür İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 43 U 7219 plakalı 2016 Model K9KR858D098664 Motor numaralı UU1HSDNDG54824039 Şase Numaralı Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemize Hibe edilmesi yönünde talepte bulunulduğu göz önüne alınarak,Belediyemiz teknik elemanlarınca gerekli kontrollerin yapıldığı söz konusu aracın sağlam ve hasarsız oluşu nedeniyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmasında büyük katkı ve fayda sağlayacağı kanaatinin oluşmasından dolayı Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin bağış yoluyla 43 U 7219 plakalı 2016 Model Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesine mevcut Üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

05 Mart 2016 Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 04.03.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 19.30 da yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
2. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 18 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bosna Hersek Cumhuriyetinde yapılacak 23 Nisan Kutlamalarına katılınması talebinin görüşülmesi.
3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 188 Sayılı yazısında bahsi geçen Şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 10 ve 11 Sayılı Yazısında bahsi geçen Terminal Tavan Ücret Tarifesiyle İş Bitirme Belgesi ve İmar plan tadilat talepleri için tarife belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
5. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 54 Sayılı Yazısında bahsi geçen Yeraltı Konteyneri konulmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
6. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 Sayılı yazısında bahsi geçen Hafıza VURAL tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi Güven Sokak 41 ada 28 parselin imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazısında bahsi geçen Kütahya Valiliğinin Yeni Mahalle 752 ada 1723 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1505 ada 2 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 73 Sayılı yazısında bahsi geçen Bekir GÜNER tarafından önerilen Yeni Mahalle 1204 ada 268,265 ve 264 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.
10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazısında bahsi geçen Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen Moymul Mahallesi 354 ada 9 parselin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 75 Sayılı yazısında bahsi geçen Peker Kardeşler Tarım Ürnl.Gıda Hayv.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.’nin Karakova Mahallesi 1102 ada 12,14,15 ve 16 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.
12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 84 Sayılı yazısında bahsi geçen Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 86 Sayılı yazısında bahsi geçen Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfının takas talebinin görüşülmesi.
14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 166 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle 730 ada 50 Parseldeki Maliye Hazinesine ait taşınmaz için İlçe Mal Müdürlüğünün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 167 Sayılı yazısında bahsi geçen Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel için Aziz BULŞUN tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 168 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Çevreyolu kenarındaki 1270 ada maliklerinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 169 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Mal Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1608 ada 54 parselin Belediyemize satışıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 170 Sayılı yazısında bahsi geçen Şirin Et Sucuk San.Tic.Ltd.Şti.adına Abdurrahman ŞİRİN‘in imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 171 Sayılı yazısında bahsi geçen S.S.Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifinin imar plan tadilatına itirazının görüşülmesi.
20. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısında bahsi geçen Mevlana Camii dernek Başkanı Mustafa SEVER’in Sokak ismi değişikliği talebinin görüşülmesi.
21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 173 Sayılı yazısında bahsi geçen Moytaş Gıda Taş.Hayv.Mad.Turz.Teks.San.Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER’in imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi 86 ada 40 parseldeki taşınmaz için Mehmet BAŞ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
23. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 176 Sayılı yazısında bahsi geçen Azime,Selim ve Süleyman GÖKTÜRK tarafından önerilen takas talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 05.02.2016 Tarih 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu, üyelerden Bekir GEDİK ve İsmail AKA söz alarak 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağındaki 28. Maddenin “a” bendinde “Ayrıca alt kattaki bağımsız bölümle bağlantılı çatı piyesli mesken yapılması durumunda alt kattaki bağlı olduğu bağımsız bölümün alanını geçmemek üzere çatı piyesli mesken yapımına müsaade edilecektir.” ifadesi için RET oyu verdiklerini belirterek zabıtlara geçirilmesini istedikleri, yine 28.Maddedeki “c” bendine Ret oyları içerisinde Mehmet ALKAN yerine sehven Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın isminin yazıldığından 05.02.2016 Tarih ve 2 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının 28.Maddesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak onaylanmasına oy birliğiyle  karar verildi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 18 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Bosna Hersek’te 23 Nisan 2016 tarihinde seçmeli olarak Türkçe Eğitimi Alan öğrencilerin düzenlediği 23 Nisan kutlamalarına katılan öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımının yapılması ve Belediyemizin Kardeş Kenti Doğu Doboj İstok Belediye Başkanlığının daveti doğrultusunda ilçemiz Tavşanlı Belediyesi ile Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin Doğu Doboj İstok Belediyesi arasında 10.2011 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde 19 Nisan-24 Nisan 2016 Tarihleri arasında Mustafa GÜLER, Orhan      GÜL, Halil İbrahim ALTINBAY, Mehmet ATABAY, Ahmet Yılmaz KUL, Hasan       ORDU, Mehmet ÇAĞIRKAN, Halil POYRAZ, Serdar AKPINAR, Aziz SOLMAZ, Kemal KOLUKISAOĞLU, Mehmet ALTUN,Ahmet Emre EFE,Kazım BAYRAM,Ahmet GÖKTÜRK ve Mustafa EKİZ’in10.01.2015 Tarih ve 29223 Sayılı ve 2014/7128 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı’nın ilgili maddeleri gereğince Yolluk (Uçak bilet bedeli ve konaklama) ve günlük kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 25.02.2016 Tarih ve 188 Sayılı yazısına ekli Tavşanlı Belediye Denetimli Şehiriçi Hat Dolmuşları Başkanlığına ait 02.2016 Tarihli Dolmuş ücretlerine zam yapılmasıyla ilgili talebin görüşülmesi sonucu;Şehiriçi Dolmuş Ücretlerinin Tam:1,75 TL ve Halk Eğitim Merkezinde Mesleki Eğitim görmekte olan kursiyerler hariç Öğrenciler:1,50 TL olarak,Göbel Termal Tesisleri için ise herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Tam:2,50 TL ve Öğrenciler:1,50 TL olarak tespitine,Yönetmeliğin 45.Maddesi hükümleri gereğince de Belediyemizde görevli personelden seyahat anlarında ücret alınmamasına ve gerekli kolaylığın sağlanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 10 ve 11 Sayılı Yazılarının tetkiki sonucu;Evvelce 08.01.2016 Tarih ve 9 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin 11.2015 Tarih ve 29522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki 70 Nolu Tebliğin 2.Bölüm 5.Maddesi c fıkrasında İl Nüfusu 500.000. ile 1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücret tarifelerinin %60 ını aşılmamak kaydıyla ücret tarifelerini belirlerler ancak terminalin bulunduğu ilçenin İl merkezine olan uzaklığının Büyükşehir olan illerde 50 km fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde belirlenen tarifeleri ayrıca %25 ilave indirim yapılarak uygulanır denildiğinden Belediyemize ait Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin 01.01.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki KDV dahil fiyatlar üzerinden uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut yelerin oy birliğiyle karar verildi.

EK-1 KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (TL)

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (TL)

 

TERMİNALİN

ADI:TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ADRESİ:Yeni Mahallle Cumhuriyet Meydanı No:1

 

İli:KÜTAHYA

 

İlçesi:TAVŞANLI

Geçerlilik Süresi:01.01.2016-31.12.2016

 

 

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

 

 

AÇIKLAMA

 

OTOMOBİL

 

 

OTOBÜS

 

8 Koltuk ve Altı

 

9-15

Koltuklu

16-24

Koltuklu

25-34

Koltuklu

35-45

Koltuklu

46 koltuk ve

üzeri

 

A,B,D

 

A,B,D

100 Km Üstü (uluslararası/şehirler arası taşımalar için)

 

3,15

 

7,20

 

13,50

 

18,00

 

21,00

 

23,00

100 Km altı (uluslararası/şehirler arası taşımalar için)

 

1,35

 

3,60

 

6,75

 

9,00

 

10,00

 

11,00

 

D

 

İl içi Yolcu Taşıması Yapanlardan

 

0,90

 

2,25

 

4,50

 

6,75

 

8,00

 

11,00

 

A,B,D

Transit (Terminali ara durak olarak kullananlardan)

 

0,90

 

2,25

 

4,50

 

6,75

 

7,00

 

8,00

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVN ÜCRET TARİFESİ (TL)
TAŞIT TÜRÜ

0-25 (0-50)

DAKİKA

1 SAATE

KADAR

12 SAATE KADAR

HER SAAT İLAVE

12-24 ARASI HER

 SAAT İÇİN İLAVE

24 SAAT ÜSTÜ HER

SAAT İÇİN İLAVE

AYLIK

ABONMAN

ÜCRETİ

Otobüsler 4,00 1,35 0,50 0,25 72,00
Ticari Otomobiller (Taksiler)

 

ÜCRETSİZ

 

1,50

 

0,45

 

0,25

 

0,20

 

36,00

Özel Otomobiller (resmi dahil)

 

ÜCRETSİZ

 

2,00

 

0,45

 

0,25

 

0,20

 

36,00

Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih 11 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizin belirlemiş olduğu tarifeler içerisinde olmayan İş Bitirme Belgesiyle İmar Plan Tadilat Talepleri için ücret tarifesi belirlenmesine yönelik talebinin,yapılan görüşmeler sonucunda;

İş Bitirme Belgesi Ücretinin;

0-500.000 TL’lik işler için                          :300,00 TL

500.000 – 1.000.000 TL’lik işler için       :500,00 TL

1.000.000 – 2.000.000 TL’lik işler için    :750,00 TL

2.000.000 TL üzerindeki işleri için          :1.000,00 TL

Olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oybirliğiyle,

İmar Plan Tadilatı talebi dilekçelerinde alınacak İmar Plan Tadilatı ücretinin de 300,00 TL olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince üyelerden Ahmet Alaaddin ARIKAN,Halil POYRAZ,İrfan GÜLEÇ,Halil İbrahim TUNÇ,Aziz KAYASAL,Mehmet Ali ERSOY,Mehmet ALKAN,İsmail AKA,Mehmet ŞİRİN,Bekir GEDİK ve Eda BALCI’nın imar plan tadilat talepleri için belirlenen 300 TL tarife ücretinin yüksek olduğu gerekçesiyle muhalefetine binaen diğer üyeleri oy çokluğuyla KABULÜNE karar verildi.

 1. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 54 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Gelişmekte olan ilçemiz sınırları içerisinde çevre ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle yeni yapılacak olan Konut ve işyeri inşaatlarının proje ruhsatlandırma aşamasında yer altı konteyner yerinin mimari proje ve vaziyet planda gösterilmesi kaydıyla, ayrıca inşaatı devam eden veya bitmiş, oturmaya (ikamete) hazır ve/veya mevcut ikamet edilen bağımsız (Daire-İşyeri) bölümlü yapılar (siteler) için site sınırları içerisinde kalmak kaydıyla,

1-Her 10(yirmi) daire için 1 (bir) adet,

2-Her 20(yirmi) ila 40 (kırk) daire arası 2 (iki) adet,

3-Her 40 (kırk) ila 60 (altmış) daire arası 3 (üç) adet,

4-Her 60 (altmış) ila 80 (seksen) daire arası 4 (dört) adet,

5-Her 80 (seksen) ila 100 (yüz) daire arası 5 (beş) adet,

6-100 (yüz) daire ve üzeri her 20 (yirmi)daire için 1 (bir) adet olmak kaydıyla yeraltı konteynerinin ilgilisine tesis ettirilmesinin KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi ve Güngören Sokakta bulunan 41 ada 28 parseldeki taşınmaz sahibi Hafıza VURAL ve komşuları tarafından önerilen, parselin bulunduğu caddenin 4 katlı olduğu caddenin görsel bütünlüğünün sağlanabilmesi için 41 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının Şekerlik Caddesine bakan kısmının 4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE üyelerden Mehmet ŞİRİN,Ali ÖZDEN,İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın 4 kata çıkarılması yönündeki görüşüyle muhalefetine karşılık diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
 2. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.01.2016 Tarih ve 38188 Sayılı yazılarında bahsi geçen İlçemiz Yeni mahalle 225 ada 321 parsel numarasında 2528 m2 alanlı (752 ada 321 parsel) taşınmazın tapu tescilinden düşürülmeden civarındaki diğer parseller ile bu parsel hiç yokmuş gibi yoldan ihdas ve ilgili şuyulu parseller ile satış ve tevhit işlemi yapılmış olduğundan bahsedilmekte olup mükerrerliğin ortadan kaldırılması için 752 ada 321 parsel numaralı taşınmazın tapu kütüğünden terk edilmesine yönelik talebi, mükerrerliğin kaldırılması bakımından 752 Ada 321 parselin tescilinin düşürülmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazsının sonucu;C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 277982 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 1505 ada 2 parselde bulunan halen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan 6.358,55 m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alana Çukurköy İlkokulu/Ortaokulu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Eğitim ve Sosyal Tesis Binası olarak tahsisi edilmesine yönelik talebinin, ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 73 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 1204 Ada 264 Parsel numarasına 185 m2 alanlı, aynı ada 265 parsel numarasında 187 m2 alanlı ve yine aynı ada 268 parsel numarasında 218 m2 alanlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Bekir GÜNER tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebi uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi 354 ada 9 parseldeki taşınmaz sahibi Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen, taşınmazı için düzenlenen imar çapının Derecik Caddesi tarafından yola terk yapılması gerektiği gösterildiğinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesine yönelik talebi 1999-2001 yıllarında Tavşanlı genelinde yapılan Revizyon İmar Planı gereğince uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 75 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Karakova Mahallesi 1102 Ada 12,14,15 ve 16 Parsel numaralı Kentsel İş Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Peker Kardeşler Tarım Ür.Gıda Hay.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebi, uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 84 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parseldeki taşınmaz sahibi Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen, taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesine yönelik talebi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bahsedilen minimum cephe şartını sağlayacak şekilde 9 metre olarak düzenlenmesi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün .01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi 67 ada 3 parsel numarasında 12 m2 alanlı ve 68 ada 14 parsel numarasında 10 m2 alanlı mülkiyetleri Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı adına kayıtlı taşınmazlar ile Yalvaç Sokakta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 102 Ada 5 parsel numarasında 30,67 m2’lik yola ihdas edilen taşınmazın Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Arif KULLUK tarafından takas edilmesine yönelik talebinin uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrasına göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 166 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 201 sayılı yazılarında bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 730 Ada 50 Parselde Hazine adına kayıtlı halen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne Malmüdürü ve Vergi Dairesi Müdürü Lojmanı olarak kullanılmak üzere tahsisli durumda bulunan, kullanılmayacak durumda olması sebebiyle ihtiyaca cevap veremediği gibi tamir ve onarımının ekonomik olmadığı anlaşılmış olduğundan bahisle söz konusu parsel için Resmi Kurum Alanından Konut Alanına çevrilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 167 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen,evvlce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 168 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Çevre yolu kenarında bulunan 1270 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen,kat artışı yapılmasına yönelik taleplerinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 169 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 04.02.2016 tarih ve 244 Sayılı yazıları ile İlçemiz Çukurköy Mahallesi 1608 Ada 54 Parsel numaralı 1.130/8.796 hissesi Hazineye, 7.666/8.796 hissesi Belediyemize ait taşınmazdaki Hazine Hissesinin Belediye Başkanlığımızca satın alınmasının istenip istenmediğinin sorulduğu anlaşıldığından, bahse konu Çukurköy Mahallesi 1608 Ada 54 Parseldeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1.130/8.796 hissesinin 5393 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince Belediyemizce Satın alınmasının KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 170 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Şirin Et ve Sucuk San.ve Tic.Ltd.Şti. adına Abdurrahman ŞİRİN tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 171 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı tarafından evvelce Belediye Meclisince 09.01.2015 Tarihinde kabul edilen ve 09.01.2015 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile onaylanan imar plan tadilatının kendi parseline denk gelen 31.L.I.A imar paftasına itiraz talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 172 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Hanımçeşme Mahallesinde bulunan Mevlana Camii önündeki Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili Mevlana Camii Dernek Başkanı Mustafa SEVER tarafından önerilen talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 173 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Moytaş Gıda Taş.Hay.Mad.Tur.Teks.San.ve Tic.A.Ş. adına Halit GÜRER tarafından önerilen,İlçemiz Moymul Mahallesi 1239 ada 159 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen imar çapında 3 kat olarak belirtilen kat adedinin 5 kata çıkarılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 174 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi Şekerlik Caddesi Karaveliler Sokakta bulunan 86 ada 40 parseldeki 125,75 m2 alanlı taşınmaz için Mehmet BAŞ ve Yasin BAŞ tarafından önerilen parselinin Bodrum+4 kat olarak imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 175 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarihli ve 176 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Domaniç Caddesine cepheli 294 ada 5 parsel numarasında 26 m2 alanlı mülkiyeti Azime GÖKTÜR, Selim GÖKTÜRK adına kayıtlı ve 295 ada 6 parsel numarasında 13 m2 alanlı mülkiyeti Süleyman GÖKTÜRK adına kayıtlı taşınmazlar ile Bedesten Projesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 301 Ada 1 parseldeki 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan için Azime GÖKTÜRK, Selim GÖKTÜRK ve Süleyman GÖKTÜRK tarafından önerilen takas talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 20. Belediye Meclis Üyesi İrfan GÜLEÇ imzasına havi 04.03.2016 Tarihli Ulucami Mahallesi Yalvaç Sokağın Prof.Dr.Necmettin Erbakan Caddesi olarak ve ayrıca Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın da Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.