TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel ile Tavşanlı-Tunçbilek Demiryolu hattı arasında kalan mülkiyeti vatandaşlara ait taşınmazların bulunduğu alan ile ilgili imar plan revizyonu talebinin değerlendirilmesi sonucu İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel ile Tavşanlı-Tunçbilek Demiryolu hattı arasında kalan mülkiyeti vatandaşlara ait taşınmazların bulunduğu alan ile birlikte İlçemiz Moymul (Ömerbey) Mahallesi 402 ad 250 parselinde imar plan revizyonu yapılması teklifi ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 223 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 07.02.2020 tarih ve 32 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak NİP 15581,4 ve UİP-15582,64 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.03.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Beyköy Mahallesi 1424 ada 3 parsel numaralı 78552,54 m2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi adına kayıtlı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli taşınmaz ile ilgili 01.11.2019 tarih ve 187 sayılı meclis kararı ile “Üniversite Gelişim Sahası” olarak planlanması amacıyla ön izin alınması kararı alınmıştır. Ancak söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ile ilgili 19.06.1997 tarih ve 2-20 sayılı meclis kararı ile “Üniversite Kampüs Alanı” olarak planlamanın yapıldığı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlandığı anlaşılmıştır. Bu sebeple 01.11.2019 tarih ve 187 sayılı karar gereği ön izin çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç olmaması nedeni ile iptalini, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Kadastro Müdürlüğünün 3402 sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince kadastro yenileme çalışmaları yapıldığından dolayı imar planı ile kadastro mülkiyetleri arasındaki uyumsuzluğu gidermek adına plan tadilatı yapılması  ile ilgili 03.01.2020 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 07.02.2020 tarih ve 31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,65 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.03.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen
İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka mevkiinde kalan, Belediyemizce ihalesi yapılan ekli listede malik ve ada/parsel m2’leri belirtilen
Toplam: 189851,59 m2 alanda meri imar planı
ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre
193 nolu İmar Uygulaması, 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.
Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 31.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.


İlgililere ilanen duyurulur. 31.01.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 81 sayılı yazılarında bahsi geçen Tavşanlı İstasyon Aile Sağlığı Merkezi için daha önce 04.10.2019 tarih ve 166 sayılı meclis kararı alınmış ve Aile Sağlık Merkezi ile ilgili ASM-Oda Planlaması dikkate alınarak projedeki plan tadilatının yapılabileceği, mülkiyet olarak ise bir miktar yoldan ihdas ile birlikte 182 ada 7 ve 8 parselin tevhit edilerek Sağlık Ocağı alanı olarak değiştirilmesi yönünde plan tadilat teklifi ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 211 sayılı  Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,61 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 13.05.2019 tarih ve 89 sayılı yazısında bahsedilen İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4889,5423,5424,5425 ve 6181 parsellerin üzerinde Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası bulunan taşınmazların Tavşanlı Belediyesine devri karşılığında mülkiyeti Tavşanlı Belediyesine ait 1665 ada 2 parselin 6175,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihtiyaç duyulan kısmı üzerine yeni bir “Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası” yaptırılması kapsamında plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,62 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

 

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Kavaklı Mahallesi 2 ada 14,19,20 parsel numaralı ve 1205 ada 1 parsel numaralı taşınmazların hissedarı İhsan KIZILÇAM 24.10.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 220 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,63 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.10.2019 Tarih ve 1100 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Ali ÖZDEN’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 07.11.2018 Tarih ve 1448 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

Tavşanlı Kaymakamlığının yazıları gereğince Belediyemiz Teknik Elemanlarınca yapılan tetkik sonucu İlçemiz  Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan bazı yapıların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan aşağıda Sıra No Bina Sahibi Adresi ada parsel nosu yazan ve ekli krokide gösterilen binaların bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binaların çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerlerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsili cihetine gidilmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 15.11.2017 Tarih ve 1349 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Moymul Mahallesinde bulunan 530ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup,Moymul Mahallesinde bulunan 530 ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Mehmet ARI’nın 29.06.2018 tarihli dilekçesinde bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 787 ada 33 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 15.12.2017 tarih ve 213 sayılı imar çapının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilat teklifi ile ilgili 03.08.2018 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,59 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019