TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen
İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka mevkiinde kalan, Belediyemizce ihalesi yapılan ekli listede malik ve ada/parsel m2’leri belirtilen
Toplam: 189851,59 m2 alanda meri imar planı
ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre
193 nolu İmar Uygulaması, 31.01.2020 Tarih ve 5-44 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.
Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 31.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay müddetle
Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.


İlgililere ilanen duyurulur. 31.01.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 81 sayılı yazılarında bahsi geçen Tavşanlı İstasyon Aile Sağlığı Merkezi için daha önce 04.10.2019 tarih ve 166 sayılı meclis kararı alınmış ve Aile Sağlık Merkezi ile ilgili ASM-Oda Planlaması dikkate alınarak projedeki plan tadilatının yapılabileceği, mülkiyet olarak ise bir miktar yoldan ihdas ile birlikte 182 ada 7 ve 8 parselin tevhit edilerek Sağlık Ocağı alanı olarak değiştirilmesi yönünde plan tadilat teklifi ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 211 sayılı  Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,61 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 13.05.2019 tarih ve 89 sayılı yazısında bahsedilen İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 4889,5423,5424,5425 ve 6181 parsellerin üzerinde Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası bulunan taşınmazların Tavşanlı Belediyesine devri karşılığında mülkiyeti Tavşanlı Belediyesine ait 1665 ada 2 parselin 6175,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ihtiyaç duyulan kısmı üzerine yeni bir “Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği Binası” yaptırılması kapsamında plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,62 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

 

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Kavaklı Mahallesi 2 ada 14,19,20 parsel numaralı ve 1205 ada 1 parsel numaralı taşınmazların hissedarı İhsan KIZILÇAM 24.10.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen plan tadilatı ile ilgili 06.12.2019 tarih ve 220 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 03.01.2020 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,63 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.01.2020

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.10.2019 Tarih ve 1100 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Kavaklı Mahallesi Tintonlar Sokak No:5’teki 37 ada 10 parselde bulunan  mülkiyeti Mustafa isimli soyadı bilinmeyen (Mercanoğulları lakaplı) kişi ve hissedarlarına ait  Avlulu Ahşap Ev vasıflı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Ali ÖZDEN’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 07.11.2018 Tarih ve 1448 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

Tavşanlı Kaymakamlığının yazıları gereğince Belediyemiz Teknik Elemanlarınca yapılan tetkik sonucu İlçemiz  Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan bazı yapıların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan aşağıda Sıra No Bina Sahibi Adresi ada parsel nosu yazan ve ekli krokide gösterilen binaların bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binaların çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerlerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsili cihetine gidilmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Belediye Başkanlığı’ndan Duyuru

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 15.11.2017 Tarih ve 1349 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz Moymul Mahallesinde bulunan 530ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup,Moymul Mahallesinde bulunan 530 ada 20 parseldeki mülkiyeti Mehmet (Hacı) ve Hümmet adlarına kayıtlı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Mehmet ARI’nın 29.06.2018 tarihli dilekçesinde bahsedilen İlçemiz Yeni Mahalle 787 ada 33 parsel numaralı taşınmaz için düzenlenen 15.12.2017 tarih ve 213 sayılı imar çapının değiştirilmesine yönelik imar plan tadilat teklifi ile ilgili 03.08.2018 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,59 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

İlçemiz Çukurköy Mahallesi 127 ada 1 parsel numaralı taşınmazın sahibi S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San. Sitesi Yapı Kooperatifinin 27.06.2019 tarihli dilekçesinde bahsedilen imar plan tadilat teklifi ile ilgili 02.08.2019 tarih ve 132 sayılı meclis kararı alınmış olup, S.S. Tavşanlı Leblebi ve Kuruyemiş İmalatçıları İhtisas Küçük San.Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 04.10.2019 tarihli dilekçelerinde konunun tekrardan değerlendirilmesine yönelik 07.10.2019 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 06.12.2019 tarih ve 212 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582,60 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2019

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 151282 sayılı yazısında İlçemiz Moymul Mahallesi 402 ada 251 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili imar plan tadilat teklifi ile ilgili 01.02.2019 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen 04.10.2019 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak NİP-15581,3 ve  UİP-15582,57 Plan İşlem Numaralı uygulama planının Belediyemiz ilan panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2019