TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Naci ERARSLAN’ın Başkanlığında
toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.
Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 05.07.2019 Tarih ve 829 Sayılı yazısının
Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve
konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:
İlçemiz Kavaklı Mahallesinde bulunan 1908 ada 2 parseldeki mülkiyeti Ali Osman
KARAER ve Muharrem KARAER adlarına kayıtlı Bahçeli Kagir Ev vasıflı yapının
bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz
ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Kavaklı Mahallesinde bulunan 1908 ada 2
parseldeki mülkiyeti Ali Osman KARAER ve Muharrem KARAER adlarına kayıtlı Bahçeli
Kagir Ev vasıflı yapının bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü
doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de
çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz
önüne alınarak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu
doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri
tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım
masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca
tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli
tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri
Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.