04 Şubat 2016 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 05.02.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 19.00 da yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 6 Sayılı Yazısında bahsi geçen “Tercihim Türkçe” projesine destek talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye Su İşleri Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 51 Sayılı yazısında bahsi geçen tarife değişikliği talebinin görüşülmesi.
 4. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 1568 Sayılı Yazısında bahsi geçen imar plan notlarına ilave yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 836 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 902 Sayılı yazısında bahsi geçen Uygulamam imar planında bahçe mesafesi belli olmayan imar adalarındaki bahçe mesafesiyle ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 903 Sayılı Yazısında bahsi geçen 1999 Yılı Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan yapılar ile 1984 Yılı İmar affı ile yapı kullanma izni alan yapıların mevcut teşekkül olarak emsal alınmamasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 905 Sayılı yazısına ekli 03.12.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen takas talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 906 Sayılı yazısına ekli 31.12.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 69 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle 232 ada 74 parselin imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 Sayılı yazısında bahsi geçen Hafıza VURAL tarafından önerilen Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi Güven Sokak 41 ada 28 parselin imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazısında bahsi geçen Kütahya Valiliğinin Yeni Mahalle 752 ada 1723 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Çukurköy Mahallesi 1505 ada 2 parselin tahsisine yönelik talebinin görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 73 Sayılı yazısında bahsi geçen Bekir GÜNER tarafından önerilen Yeni Mahalle 1204 ada 268,265 ve 264 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazısında bahsi geçen Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen Moymul Mahallesi 354 ada 9 parselin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 75 Sayılı yazısında bahsi geçen Peker Kardeşler Tarım Ürnl.Gıda Hayv.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.’nin Karakova Mahallesi 1102 ada 12,14,15 ve 16 parselleri satın alma talebinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM TALEPLERİ

 1. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 904 Sayılı yazısına ekli 27.11.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen 1204 ada 266 parsele yönelik plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 2. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 81 Sayılı yazısında bahsi geçen UİP-15582,7 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 82 Sayılı yazısında bahsi geçen UİP-15582,6 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 83 Sayılı yazısında bahsi geçen UİP-15582,8 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 84 Sayılı yazısında bahsi geçen Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 85 Sayılı yazısında bahsi geçen revizyon imar planları ve ilave imar planlarının İller Bankası aracılığıyla yaptırılmasıyla ilgili yetkilendirme talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 86 Sayılı yazısında bahsi geçen Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfının takas talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.02.2016 Tarih ve 59 Sayılı yazısında bahsi geçen proje başvurularıyla ilgili yetki talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 08.01.2016 Tarih 1 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu, üyelerden Bekir GEDİK, İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARKAN’ın söz alarak 1 sayılı Meclis Müzakere Tutanağındaki 11. Maddeye RED oyu verdiklerini belirterek zabıtlara geçirilmesini istediklerini beyan etmeleri üzerine 08.01.2016 Tarih ve 1 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının 11.Maddesinin oy çokluğuyla diğer maddelerin ise mevcut üyelerin oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.
 2. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 6 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Bosna Hersek’teki devlet okullarında Türkçe öğrenen öğrencilerin motivasyonunun artırılması ve maddi durumu elverişsiz çocuklara katkı sunulması amacıyla 6000 sırt çantası temini hususunda Belediyemizden yardım edilmesine yönelik talebi uygun görülerek ayrıca çeşitli kırtasiye malzemelerinin de sponsorlar kanalıyla temin edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun Maddesi (p) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Su İşleri Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 51 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizce 25.11.2015 Tarihli 183 Sayılı Kararıyla belirlenip uygulamaya konulan 2016 yılı tarifeleri içerisinde yer alan su tüketim kademesi altındaki 5. Maddesindeki İnşaat Suyu tarifesinin 1,25 ¨ olarak uygulanmasına yönelik talebi uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 1568 sayılı yazsında bahsi geçen bahsi geçen imar plan notlarının revize edilmesine yönelik talebinin imar komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;

a-Çatı piyesi yapılacak alanlarla ilgili olarak saçak üzerinden 120 cm parapet yüksekliğine %40 çatı eğimi hesaplanması sonucunda saçak ucundan en az 2,00 metre çekmek kaydıyla 2,00 metre duvar yüksekliği yapılabilir. Ayrıca alt kattaki bağımsız bölümle bağlantılı çatı piyesli mesken yapılması durumunda alt kattaki bağlı olduğu bağımsız bölümün alanını geçmemek üzere çatı piyesli mesken yapımına müsaade edilecektir. Çatı piyesli mesken yapılması durumunda çatı katı betonarme karkas olarak projelendirilecektir. Saçak ucundan duvar ön kısmına kadar olan eğimli çatı altına herhangi bir oda vb.gibi kullanım alanı olmayacaktır. Çatı üzerine güvercinlik yapımına müsaade edilmeyecektir. (Evvelce 05.08.2011 Tarih ve 7/89-1 Sayılı Meclis Kararıyla belirlenen 1. Paragraftaki cumbalarla ilgili kısım iptal edilmiştir.) Çatı saçağı, ön bahçeli parsellerde en fazla 70 cm, ön bahçesiz parsellerde parsel sınırının en fazla 20 cm geçebilecek şekilde projelendirilecektir.

b-Üç veya dört cepheli parsellerde geçerli olmak üzere çatı eğimini ön ve arka bahçe tarafına vermek ve statik açıdan gerekli tahkiklerin yapılarak uygun olması şartıyla beşik çatı yapılabilir. Ancak hiçbir koşulda çatı mahya yüksekliği 5 metreyi geçemez. Çatı katının üzeri bölünmek şartıyla kesinlikle kullanılamaz. bu kısımlara ulaşım ancak gemici merdiveni ile çözülebilir. Blok veya ayrık nizamlarda ise ada köşe parseline göre sokak silueti oluşturulacak ve bunu belirlemeye idare yetkili olacaktır.

c-Çatıda yapılacak olan teraslar bina cephe uzunluğunun yarısını geçmeyecektir. Teraslarda iklim koşulları da dikkate alınarak teras üzeri sökülebilir tarzda hafif malzemeden (kutu profil ve ahşap) yapılmak kaydıyla kapatılabilecektir. Kapatılan terasın üzerindeki çatı ana mahya yüksekliğini geçmemek üzere tercihe göre 3-4 eğimli veya beşik çatı olarak yapılacaktır. Üzeri kapatılan terasın etrafı açık olmak üzere projelendirilecek ve bu kısımlar PVC hariç sadece sürgülü cam ile kapatılabilecektir.

d-Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde, Yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde,Eğimi %20’den fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde, Arazi yapısı nedeniyle %20’den fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde, Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden boyutları elverişli olmayan parseller hariç bina altında veya parselinde otopark çözümü yapmak zorunludur. Bu gibi parsellerde yapılacak binaların su basman kotunun 2,20 metre olarak verilmesine, su basman kotunun arttırılması sonucu binalarda kapalı çıkmalar her halükarda normal 1.kattan itibaren verilecektir. Otopark giriş kapısı yüksekliği en az 2.00 metre genişliği 2,70 metreden az olamaz, otopark iç yüksekliği en az 2,40 metre rampa eğimi %20’den fazla olamaz. rampa genişliği ise 2,75 metreden fazla olamaz. Otopark girişinde manevra alanı hariç binek otolar için 5×2,5 metre ölçüsü esastır. Arka Bahçesinde otopark alanı olarak kullanılması halinde arkaya geçiş için en az 2,75 metre geçiş alanı oluşturulacaktır. Mimari projede otopark tefrişi yapılırken otoparkın kullanılabilirliği ve çalışabilirliğine dikkat edilecektir. Araç giriş çıkışına bir başka araç engel olmayacaktır.

Tam Ticari Alanlar ile yol genişliği 15 metre ve üstü yol boyu ticaret alanlarında otopark uygulamasına dönük su basman verilmeyecektir. Bu tür alanlarda mevcut kot içerisinde bodrum veya arka bahçede otopark çözülebiliyorsa vaziyet planında gösterilecektir. Bu tür alanlarda kot farkı verilmeksizin bodrum kattaki otoparka ulaşılabilmesi için ön bahçe üzerinde asansörlü otopark çözümlerinde izin verilecektir. Toprağa dayalı bodrum katlarda duvarlar perde beton olacaktır. Bina ön bahçe kısmının ön tarafına rastlayan bahçe duvarları yaptırılmayacak, bina ön bahçe kısmı ön cephe hattına tretuvar seviyesince toprak dolgu yapılmak kaydıyla tesviye yapılacak ve bu kısımlar otopark olarak kullanılabilecektir. Ancak otopark hesabına ön bahçe üzerinde gösterilen otopark dahil edilmeyecektir;

Otopark olarak ayrılan kapalı veya açık alanların vaziyet veya mimari planında gösterildiği şekli ile kullanılmaması veya farklı kullanımlarda Belediye otopark tarifesinin o bölge için belirlenen fiyatın 5 katı cezai işlem uygulanacaktır.

Şeklinde İmar Plan notlarının revize edilmesine 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili Maddeleri gereğince üyelerden;Bekir GEDİK,Mehmet ŞİRİN,Ahmet Alaaddin ARIKAN,İrfan GÜLEÇ ve Halil POYRAZ’ın c fıkrasında yer alan imar plan notuna RED oyu vermeleri nedeniyle c fıkrasında yer alan imar plan notunun oy çokluğuyla diğer fıkraların ise mevcut üyelerin oy birliğiyle KABULÜNE karar verildi.

 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 836 sayılı yazsının tetkiki sonucu;Mehmet YAŞAR tarafından önerilen imar paftalarında oluşacak olan parsellerde emsal hesabının brüt alanda belirlenmesine yönelik talebinin,Bu tür alanların Revizyon imar planında ilave kat olarak değerlendirilebileceğinden uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 2. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 902 sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz muhtelif kesimlerinde bulunan ve onaylı imar planında bahçe mesafesi belirtilmemiş imar adalarına ilişkin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Maddesi ve geçici 4. Maddesi uyarınca tekrar karara bağlanması gerektiğinden söz konusu talebin,Belediye Meclisimizin evvelce almış olduğu imar plan notlarının 8.maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince kaldırılmasına, ön bahçe mesafesinin en az 5 metre olmasına, parsel derinliklerinin yetmediği yerlerde bina derinliği 10 metre olarak hesaplanıp arka bahçenin de en az 3 metre kadar yaklaştırılması, arka bahçenin en az 3 metre alınmasıyla bina derinliği 10 metre sağlanamayan yerlerde ise bina derinliği ne geliyorsa onun uygulanmasının uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 903 sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz muhtelif kesimlerinde imar çapı verilirken yaşanılan sıkıntılardan dolayı 1999 yılı Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan binalar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 1985 Yılında Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya geçmesinden önce 1984 Yılında çıkan imar affı hükümlerince inşaat ruhsatı ve oturma izni alan yapıların düzgün şehirleşme ve sokak silüeti oluşturmak anlamında mevcut teşekkül olarak emsal alınmamasına yönelik talebinin,Deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış yapılar ile imar affından dolayı oturma izni almış binaların dikkate alınmaması ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18.Maddesi gereğince arka bahçenin en az 3 metre ön bahçenin de en az 5 metre olması koşuluyla ve parsel derinliklerinin yetmediği yerlerde de bina derinliğinin 10 metre olması koşuluyla  uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 905 sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi Bayanca Mevkii (Şaban dede Mesire Alanı Amfi Tiyatro) 1576 ada 1 parselde bulunan 14452,73 m2 alanlı taşınmazın 150/1920 hissedarı bulunan Müyesser UYGUN tarafından önerilen,takas talebinin, mülkiyeti Belediyemize ait yeteri kadar taşınmaz bulunmamasından dolayı uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 906 sayılı yazsının yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Funda Sokağa cepheli 1 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin, İmar adasının cephe aldığı yoldan yaklaşık 3 metre aşağıda kalması tabii zemine göre mevcut plan hükümlerince bodrum katının açığa çıkmasından dolayı inşaat yapı yoğunluğu arttırılmadan 4 kata çıkarılması, TAKS:0,30 KAKS:1,20 olmasının uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 69 sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 232 Ada 74 Parsel numaralı taşınmaz Tavşanlı Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı Etkilenme Geçiş alanında kalan 104 envanter nolu  tescilli esere  komşudur. Ticaret Alanı olarak imar plan tadilatı teklifinde bulunulmuş olup, konu 06.10.2015 tarih ve 504 sayılı yazımızla Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve 18.12.2015 Tarih 2501 sayılı yazıları ile Belediyemize ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu 232 ada 74 parselin Ticaret Kullanıma Yönelik hazırlanan plan tadilatı talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye kanunun 18.Maddesi (c) fıkrası ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 70 sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Şekerlik Caddesi ve Güngören Sokakta bulunan 41 ada 28 parseldeki taşınmaz sahibi Hafıza VURAL tarafından önerilen,parselin bulunduğu caddenin 4 katlı olduğu caddenin görsel bütünlüğünün sağlanabilmesi için 41 ada 28 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu imar adasının Şekerlik Caddesine bakan kısmının 4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 71 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.01.2016 Tarih ve 38188 Sayılı yazılarında bahsi geçen İlçemiz Yeni mahalle 225 ada 321 parsel numarasında 2528 m2 alanlı (752 ada 321 parsel) taşınmazın tapu tescilinden düşürülmeden civarındaki diğer parseller ile bu parsel hiç yokmuş gibi yoldan ihdas ve ilgili şuyulu parseller ile satış ve tevhit işlemi yapılmış olduğundan bahsedilmekte olup mükerrerliğin ortadan kaldırılması için 752 ada 321 parsel numaralı taşınmazın tapu kütüğünden terk edilmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 72 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 277982 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 1505 ada 2 parselde bulunan halen Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan 6.358,55 m2 alanlı taşınmazın bulunduğu alana Çukurköy İlkokulu/Ortaokulu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Eğitim ve Sosyal Tesis Binası olarak tahsisi edilmesine yönelik talebin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarihli ve 73 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 1204 Ada 264 Parsel numarasına 185 m2 alanlı, aynı ada 265 parsel numarasında 187 m2 alanlı ve yine aynı ada 268 parsel numarasında 218 m2 alanlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Bekir GÜNER tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 74 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi 354 ada 9 parseldeki taşınmaz sahibi Cemal TÜRKYILMAZ tarafından önerilen, taşınmazı için düzenlenen imar çapının Derecik Caddesi tarafından yola terk yapılması gerektiği gösterildiğinden bahisle imar çapının tekrar düzenlenmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarihli ve 75 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Karakova Mahallesi 1102 Ada 12,14,15 ve 16 Parsel numaralı Kentsel İş Merkezinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Peker Kardeşler Tarım Ür.Gıda Hay.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından günün rayiç bedelleri üzerinden satın alınmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 904 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkii 1204 ada 266 parsel numarasında 1065 m2 alanlı taşınmaz için Palandöken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. adına Mehmet Salih AYAŞLI tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin, parsel bazında imar plan tadilatı yapılamayacağı ve bahse konu taşınmazın bulunduğu alanda ticari alana ihtiyaç bulunmamasından dolayı uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarihli ve 81 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Derecik Caddesine cepheli 347 adadaki taşınmaz için imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili evvelce 04.12.2015 Tarih ve 188 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan tadilatına ait UİP-15582, 7 Plan İşlem Numaralı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarihli ve 82 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesine cepheli 48 ada 1 parseldeki taşınmaza yönelik imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili evvelce 04.09.2015 tarih ve 134 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan tadilatına ait UİP-15582, 6 Plan İşlem Numaralı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 83 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;TEİAŞ 6.Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün 29.01.2016 Tarih ve 10793 sayılı yazılarında bahsedilen 154 kv Gümüş TM-Tunçbilek TM Enerji İletim Hattı(Saplama) TCDDY Tavşanlı Enerji İletim Hattının Belediye İmar Planına giren kısmıyla ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebinin uygun görülerek Trafo Alanının Resmi Kurum Alanı (Devlet Demir Yolları Teknik Altyapı Alanı Emsa:1,20 Yençok:9,50 m),enerji iletim hattı altında kalan kısmında Resmi Kurum Alanı (Devlet Demir Yolları Teknik Altyapı Alanı Emsal:1,20 Yençok:6,50 m) olarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE ve Belediye İmar Planına giren kısmıyla ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği gösterildiği UİP-15582, 8 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarihli ve 84 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parseldeki taşınmaz sahibi Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen,taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarih ve 85 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki ve muhtelif zamanlarda onaylanarak yürürlüğe girmiş yaklaşık 2750 hektar alanda bulunan onaylı imar planımız (1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı) hızla gelişen ve büyüyen İlçemizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.Bahse konu onaylı imar planlarının revize edilebilmesi için T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile 27.11.2015 tarih 641 sayılı yazımız ile irtibata geçildiğinden, Bahse konu revizyon imar planları ve ilave (2009 yerel seçimlerinde mahalle olarak Belediyemize ihdas edilen Beyköy ve Dedeler) için fotogrametrik sayısal halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanabilmesi ve ilgili kurumlardan görüşlerin alınabilmesi ve bu işlerin İller Bankası A.Ş.(Banka) aracılığı ile yaptırılabilmesi için İller Bankası A.Ş.ne ve tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e tam yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2016 Tarihli ve 86 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi 67 ada 3 parsel numarasında 12 m2 alanlı ve 68 ada 14 parsel numarasında 10 m2 alanlı mülkiyetleri Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı adına kayıtlı taşınmazlar ile Yalvaç Sokakta bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 102 Ada 5 parsel numarasında 30,67 m2’lik yola ihdas edilen taşınmazın Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Arif KULLUK tarafından takas edilmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.02.2016 Tarih ve 59 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Yurtdışı Türkler ve Akraba Başkanlığı Projeleri, Erasmus Projeleri, Kalkınma Ajansı Projeleri, Ulusal ve Uluslararası Projelere müracaat edebilmek, bu tür projelerin hazırlanması, hazırlatılması, yazılması ve proje sahibi olabilmek veya ortak olabilmek için ve bu kapsamda ülkemizin ve bölgemizin tarihini, kültürünü tanıtabilmek adına gezilerle, hem ülkemizde hem de yurtdışında kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli imzalar ve ilgili konularda Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in yetkilendirilmesine yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (p) fıkrası gereğince yukarıda bahsi geçen konularda Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e tam yetki verilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

08 Ocak 2016 Meclis Kararları

08Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 08.01.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 19.00 da yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 264 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Kanununun Maddesi gereği en az 3 veya en fazla 5 Kişiden oluşacak Meclis Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 265 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Kanununun Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarında çalışmalara katılacak olan Kamu Kuruluşu Personeli ile gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara ödenecek ücretin belirlenmesi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 266 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediye Kanununun Maddesi gereği Belediye Meclis Üyelerine,Meclis ve İhtisas Komisyonları toplantısına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
 5. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2015 Tarih ve 208 Sayılı yazılarında bahsi geçen Sözleşmeli personel çalıştırılmasıyla ücret tespitlerinin görüşülüp karara bağlanması.
 6. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 3.12.2015 Tarih ve 210 Sayılı yazılarında bahsi geçen Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüklerinin Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesi.
 7. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 1836 Sayılı Yazısında bahsi geçen Asansör Ücret Tarifesinin revize edilmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 77 Sayılı Yazısında bahsi geçen Terminal Tavan Ücret Tarifelerinin belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 568 Sayılı Yazısında bahsi geçen imar plan notlarına ilave yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 835 Sayılı yazısında bahsi geçen Hüseyin SARI tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 836 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarihli ve 838 Sayılı yazısında bahsi geçen Durak Mahallesinde kain 180-296-297-298-299-294-295-296 ve 298 adalardaki taşınmazları kapsayan alanda imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.
 13.  Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 900 Sayılı yazısında bahsi geçen Örenköy ilave mücavir alan sınırıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 901 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçemiz fotogrametrik hali hazır harita,plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlerinin İller Bankası A.Ş. aracılığıyla yaptırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 902 Sayılı yazısında bahsi geçen Uygulamam imar planında bahçe mesafesi belli olmayan imar adalarındaki bahçe mesafesiyle ilgili plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 903 Sayılı Yazısında bahsi geçen 1999 Yılı Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan yapılar ile 1984 Yılı İmar affı ile yapı kullanma izni alan yapıların mevcut teşekkül olarak emsal alınmamasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 17. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 904 Sayılı yazısına ekli 27.11.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen 1204 ada 266 parsele yönelik plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 18. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 905 Sayılı yazısına ekli 03.12.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen takas talebinin görüşülmesi.
 19. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 906 Sayılı yazısına ekli 31.12.2015 Tarihli dilekçede bahsi geçen plan tadilatı teklifinin görüşülmesi.
 20. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.01.2016 Tarih ve 1 Sayılı Yazısında bahsi geçen Meclis Toplantı günlerinin ve tatil ayı’nın belirlenmesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 21. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 913 Sayılı Yazısında bahsi geçen UİP-15582,5 Plan İşlem Numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 22. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 914 Sayılı Yazısında bahsi geçen UİP-15582,9 Plan İşlem Numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 23. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 915 Sayılı Yazısında bahsi geçen UİP-15582,10 NİP-15581,1 Plan İşlem Numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2016 Tarih ve 11 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası için arsa teminiyle ilgili talebin görüşülmesi.

 

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 04.12.2015 Tarih 12 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. söz isteyen olmadığından 04.12.2015 Tarih ve 12 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.01.2016 Tarih ve 1 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Kanununun Maddesi gereği Belediye Meclisinin her Ayın ilk haftasına rastlayan CUMA gününde toplanılması ve TEMMUZ Ayının da meclisin Tatil Ayı olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 264 Sayılı Yazısının tetkikisonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi hükmüne göre 5 kişiden müteşekkil Meclis Denetim Komisyonu Üyeliklerine;Halil İbrahim ALTINBAY,Bekir GEDİK,Mehmet Akif ARSLAN,Hasan ORDU ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’ın seçilmelerine karar verildi.
 4. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 265 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun maddesi gereği Meclis İhtisas ve Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında gerektiğinde bilgisine başvurulacak Belediye ve bağlı Kuruluşları dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görevlendirilecekler için 1.000 gösterge,Kamu Personeli dışındaki diğer uzman kişilere ise 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın günlük olarak ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 266 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi Hükmüne göre 2016 Mali Yılından itibaren Belediye Meclisinin görev süresinin sonuna kadar kapsayan süre içinde yapılacak Meclis toplantılarıyla İhtisas Komisyonları toplantılarına iştirak edecek üyelere ödenmesi gereken Huzur Hakkı Ücretinin Belediye Başkanına 01.01.2016 Tarihinden itibaren ödenecek olan Aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 (üçte biri) ne tekabül eden brüt miktarın Üyelere Huzur Hakkı olarak ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih ve 208 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, Stratejik plan ve performanns hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde duyulan ihtiyaç nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi Çercevesinde Teknik Hizmetler sınıfına dahil 2 Adet 8.Dereceli Mühendis,9.Dereceli 2 Adet Tekniker,1 Adet Ekonomist,7 Dereceli 1 Adet Programcı,Genel İdari hizmetler sınıfına dahil 1 Adet 5.Dereceli Kameraman’ın tam zamanlı statüde Adli Hizmetler sınıfına dahil 5.Dereceli 1Adet Avukat ile Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil 5.Dereceli 1 Adet Veteriner’in de Kısmi Zamanlı Statüde çalıştırılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi
 7. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 210 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (b) fıkrası gereğince hazırlanan Tavşanlı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev,yetki ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının belirleyen 21 Maddeden müteşekkil “Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev,yetki ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarının belirleyen 17 Maddeden müteşekkil “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabul edilerek uygulamaya konulmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 1836 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Evvelce 25.11.2015 Tarih ve 183 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen Tarifeler içerisinde yer alan Asansör Kontrollük ücretinin 15.07.2015 Tarih ve 29417 (2.Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan Periyodik Kontrolleri için yetkilendirilecek A Tipi Muayenen Kuruluşlarına Dair Tebliğde Asansör Periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri hükümleri çerçevesinde söz konusu Asansör Kontrollük Ücretlerinin
A-Makine Mühendisleri odasına yatırılması gereken
Durak Sayısı 0-5     Arası  (KDV HARİÇ) 160.00
Durak Sayısı  6-10  Arası  (KDV HARİÇ) 180.00
B-Belediyeye Yatırılması gereken
Asansör İşletme Ruhsat ücreti (KDV DAHİL) 85,00

olarak 01.01.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut yelerin oy birliğiyle karar verildi.

 1. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarih ve 77 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Evvelce 25.11.2015 Tarih ve 183 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen Tarifeler içerisinde yer alan Terminal Ücret Tarifesinin 04.11.2015 Tarih ve 29522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki 70 Nolu Tebliğin 2.Bölüm 5.Maddesi c fıkrasında İl Nüfusu 150.001. ile 300.000 arasında olan yerlerde tavan ücret tarifelerinin %50 si aşılmamak kaydıyla ücret tarifeleri belirlenir denildiğinden Belediyemize ait Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesinin tabloda gösterildiği şekilde 01.2016 Tarihinden geçerli olmak üzere KDV dahil fiyatlar üzerinden uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut yelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 1568 Sayılı evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Planlı alanlar Tip imar Yönetmeliğinin Çatılar ve dış görünüm ile ilgili 35.Maddesinde (Değişik Fıkra:R.G.-01.06.2013 28664) Çatıların civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı eğimleri kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin edilir. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. (Değişik Cümle:R.G.-08.09.2013 28759) Mahya yüksekliği 5 metreyi geçemez. (Değişik Cümle:R.G.-08.09.2013 28759) teras çatılarda 1,20 metre parapet yapılabilir. denildiğinden imar plan notlarına ilave yapılmasına yönelik talebinin tekrardan görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 785 sayılı yazsının imar komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi Kelepir mevkii 1112 ada 1-2-3-4-5parseller aynı ada 1115 ada 5-6-7-8-9-10-11 ve 12 parseller 1116 ada 12-11 ve 12 parseller 1117 ada 1-2-3-4-15-16-17 ve 18 parseller ve 1118 ada 1-2-3-4-5-6-10 ve 11 parsellerin malikleri tarafından önerilen Ayrık Nizam olan yapı adasının Blok Nizam Emsal 1,20 Toplam inşaat alanın değişmeden 5 kata çıkarılmasıyla ilgili imar plan değişikliği talebinin,ilçedeki hakim rüzgarları dikkate alarak çok katlı olması hava sirkülasyonunun engelleyeceğinden ve yapılacak olan plan tadilatıyla gereksinim duyulacak Sosyal-Teknik Altyapı değişikliklerinin yapılamayacağı gerekçesiyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 4. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarih ve 836 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan raporda göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;Mehmet YAŞAR tarafından 05.11.2015 Tarihli dilekçesiyle önerilen,imar paftalarında oluşacak olan parsellerde emsal hesabının brüt alanda belirlenmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.11.2015 Tarihli ve 838 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan raporda göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel 296 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 ve 21 parseller 297 ada 1 parsel 298 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ve 22 parseller 299 ada 1 ve 2 parseller ile şahıs mülkiyetindeki 294 1-2-3-4 ve 5 parseller 295 1-2-3-4-6 ve 7 parseller 296 ada 1 parsel ve 298 ada 1 ve 2 parsellerdeki taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesinin uygulanabilmesi için söz konusu adaların Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik talebin Yençok:15,50 metre olacak şekilde (Avan Projenin geçerli olması kaydıyla) uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 900 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen İlçemize 14 km uzaklıkta Tavşanlı Çobanköy Boğazalan mevkiinde belirlenen alan ile daha sonradan Tavşanlımıza bağlanarak mahallemiz olan Çukurköy Mahallesi arasında kalan alanın bütünlük sağlaması açısından Belediyemizce ihtiyaç duyulan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(Otomotiv-Yedek parça, Endüstiriyel Tıbbi Ürünleri vb.gibi) ile ilgili olarak yapılacak yatırımlarda ve bunlarla beraber oluşacak yan sanayi tesisleri için gerekli fiziksel alanı oluşturmak ve planlamak amacıyla ekli haritada gösterilen alanların mücavir alan olarak belirlenmesi hususunu uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun Maddesi hükmüne göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 901 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki ve muhtelif zamanlarda onaylanarak yürürlüğe girmiş yaklaşık 2750 hektar alanda bulunan onaylı imar planımız (1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı) hızla gelişen ve büyüyen İlçemizin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.Bahse konu onaylı imar planlarının revize edilebilmesi için T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile 27.11.2015 tarih 641 sayılı yazımız ile irtibata geçildiğinden,bahse konu revizyon imar planları için fotogrametrik sayısal halihazır harita, plana esas jeololjik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanabilmesi ve ilgili kurumlardan görüşlerin alınabilmesi ve bu işlerin İller Bankası A.Ş.(Banka) aracılığı ile yaptırılabilmesi için İller Bankası A.Ş.ne ve tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e tam yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (d) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 902 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz muhtelif kesimlerinde bulunan ve onaylı imar planında bahçe mesafesi belirtilmemiş imar adalarına ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne 06.10.2015 tarih ve 505 sayılı yazımız ile görüş sorulmuş olup,Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 03.12.2015 tarih ve 15057 Sayılı yazılarında bahsedilen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Maddesi ve geçici 4. Maddesi uyarınca tekrar karara bağlanması gerektiğinden söz konusu talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 903 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz muhtelif kesimlerinde imar çapı verilirken yaşanılan sıkıntılardan dolayı 1999 yılı Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan binalar ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 1985 Yılında Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya geçmesinden önce 1984 Yılında çıkan imar affı hükümlerince inşaat ruhsatı ve oturma izni alan yapıların düzgün şehirleşme ve sokak silüeti oluşturmak anlamında mevcut teşekkül olarak emsal alınmamasına yönelik talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 904 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkii 1204 ada 266 parsel numarasında 1065 m2 alanlı taşınmaz için 27.11.2015 tarihli dilekçe ile Palandöken Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. adına Mehmet Salih AYAŞLI tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin daha detaylı görüşülmesi bakımından Bekir GEDİK,Mehmet ŞİRİN,Ali ÖZDEN,İsmail AKA ve Ahmet Alaaddin ARIKAN’dan oluşan İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 905 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi Bayanca Mevkii(Şabandede Mesire Alanı Amfi Tiyatro) 1576 ada 1 parselde bulunan 14452,73 m2 alanlı taşınmazın 150/1920 hissedarı bulunan Müyesser UYGUN tarafından önerilen,takas talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 906 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Funda Sokağa cepheli 1 adada bulunan taşınmaz malikleri tarafından önerilen,imar plan tadilatı talebinin İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 913 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesine cepheli mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemiz adına kayıtlı 8148 m2 alanlı taşınmaz için Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teklif edilerek 09.01.2015 tarih ve 7 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Bahçe yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi,Tarım İl Müdürlüğü tarafından kavşak için mevcut yapı yaklaşma mesafesinin sabit kalması kaydıyla emsalin 1,5 olmasına yönelik plan değişikliği yapılmasıyla ilgili UİP-15582, 5 Plan işlem numaralı paftanın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 914 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğünün 07.11.2014 tarih ve 188321 sayılı yazılarında bahsedilen İlçemiz Moymul Mahallesine rastlayan Tavşanlı-Domaniç Devlet yolunun 0+000-2+000 ile 178+689-188+131 km arası kamulaştırma koridoruna rastlayan imar planına işlenmesine yönelik 09.01.2015 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Kamulaştırma koridorundaki Balıkesir Kavşağı ve Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifi civarına rastlayan kamulaştırma hattının yol ve yol emniyet sahası olarak imar planına işlenmesine yönelik ve 29.12.2014 Tarih ve 223824 Sayılı yazılarında bahsi geçen Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifi civarındaki kavşak düzenlemesinin imar planına işlenmesine yönelik plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-15582, 9 Plan İşlem Numaralı paftanın 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2015 Tarihli ve 914 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde kain hissedarı olduğumuz (31541/34145 hisse) 521 ada 25 parsel numarasında 34145 m2 alanlı taşınmaz için Tavşanlı Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih 5/65-6 Sayılı Kararı ile gerçekleştirilen İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde kain 521 Ada 25 Parseldeki taşınmazın 126 nolu imar uygulaması sonucu oluştuğu, toplam alanının 34145 m2 olduğu, bu alanda Belediye Başkanlığımız adına 31541/34145 hissenin (31541m2) bulunduğu, mevcut binanın ise yaklaşık olarak bu alanın 18000 m2’sine oturduğu, geri kalan arazinin atıl olarak tutulduğu gözönüne alındığında Tunçbilek Caddesi tarafından mevcut binaya yakın tel örgüden itibaren Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere “İdari-Sosyal-Kültürel ve Ticaret Alanı” olarak Belediye Hizmet Alanı plan tadilatının yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar paftası için NİP-15581,1 Nazım İmar  Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar paftası için UİP-15582,10 plan işlem numaralı plan tadilatı paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.01.2016 Tarihli ve 11 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 06.01.2016 Tarih ve 150.932 Sayılı yazılarıyla İlçemizde yapılması planlanan 18×30 m ölçülerinde Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası bodrum,zemmin ve normal 1 kat yapılaşma koşullarında arsa teminine yönelik talebi doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait 1292 ada 1 parsel ile 1293 ada 1 parsel civarında imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebi,mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların plan tadilatına müteakip hazırlanacak harita dosyasına göre 18×30 metre ebatlarında bina sığacak şekilde ifraz edilip bedeli mukabilinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gerekli satış işleminin yapılması uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (e) fıkrası gereğince Satış işleminin yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.