06 Mayıs 2016 ve 18 Mayıs 2016 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 06.05.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması.
 3. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 94 Sayılı yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Mal Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülüp karara bağlanması.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 101 Sayılı Yazısında bahsi geçen Boş Kadroda değişiklik yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 102 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 252 Sayılı Yazısında bahsi geçen Kat karşılığı yapım ihalesiyle ilgili talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce ertelenen Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısında bahsi geçen Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazısında bahsi geçen Yunus KAVUNCU tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısında bahsi geçen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı Yazısında bahsi geçen Bedesten Alanı imar plan tadilatı pafta onayının görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı Yazısında bahsi geçen Domaniç Caddesindeki Belediye Hizmet Alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalledeki 734 ada malikleri tarafından önerilen imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı Yazısında bahsi geçen İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Derya Sokakta imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili  imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 01.04.2016 ve 06.04.2016 Tarihli ve 4 Sayılı Meclis Müzakere Tutanakları hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu,06.04.2016 Tarih ve 4 sayılı Meclis Müzakere Tutanağında ek gündeme alınması sehven unutulan ve 98 Sayılı kararı alınan konunun iptal edilmesine yönelik Meclis üyelerinin vermiş oldukları 06.05.2016 Tarihli dilekçeleri ile 06.04.2016 Tarih ve 98 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek Mayıs ayı gündemine ek gündem olarak alınması oya sunularak oy birliğiyle karar verilmiştir. Yine 06.04.2016 Tarih ve 90 Sayılı Karar ile reddedilen konunun da reddedilerek tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havalesine ve 91 Sayılı Meclis Kararında yer alan Cuma Pazarı meydanı olarak anılan Saat Kulesinin olduğu Meydanın Erbakan Meydanı olarak isim değişikliği yapılmasıyla ilgili kararda üyelerden Ali ÖZDEN’in muhalefet şerhinin sehven unutulduğundan söz konusu 91 Nolu Karara Ali ÖZDEN’in oyunun Red olarak değiştirilerek gerekli düzeltmelerin yapılmasına müteakip geçmiş toplantıya ait 01.04.2016 ve 06.04.2016 Tarihli ve 4 Sayılı Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin tetkiki neticesi,Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 94 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Kesin Hesap icmal ve Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi gereğince incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 101 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere bir Mühendise ihtiyaç duyulması nedeniyle (II) Sayılı Boş Kadro (Memur) Cetveli kullanılmak suretiyle: 10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Memur Kadro Kütüğünde 8790 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun alınmak suretiyle Boş kadro değişikliğinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi de göz önüne alınarak mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi
 5. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 102 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak gayesiyle Belediyemizde münhal bulunan THS sınıfındaki Mühendis kadrosunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi 3.fıkrası hükümlerine göre Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde TAM ZAMANLI olarak çalıştırılması düşünülen personel için münhal bulunan THS sınıfındaki 8. Dereceli Mühendis kadronun karşılık gösterilmesi suretiyle 2016 Yılı içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına,31.12.2016 Tarihine kadar Belediyemiz ile personel arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda 1.305,00 TL lik Aylık net ücretin belirlenmesine ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekindeki 2 Sayılı Cetvelde 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde çalıştırılacak personele ödenecek ek ödeme oran ve tutarları nispetinde (%130) ek ödemelerin de sözleşmeli personelin maaşına yansıtılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Çukurköy Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 1653 ada 1 parsel,1659 ada 1 parsel,1669 ada 1 parsel,1670 ada 1 parsel,1671 ada 1 parsel 1672 ada 1 parsel,1673 ada 1 parsel 1675 ada 1 parsel,1676 ada 1 parsel 1677 ada 1 parsel ve 1678 ada 1 parseldeki taşınmazların Kat Karşılığı ihale edilerek satışının yapılmasıyla ilgili talepte bulunulduğu göz önüne alınarak söz konusu yerin merkezi konumda olması nedeniyle Belediyemize artı avantajlar getirmesi bakımından Fen İşleri Müdürlüğünce Hazırlanacak Teknik Şartname doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesi (e) fıkrası gereği kat karşılığı inşaat yapılması kaydıyla Belediye Encümeni marifetiyle ihale edilerek satışının yapılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 13 Sayılı yazısı ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün 27.04.2016 Tarih ve 350 Sayılı yazılarının tetkiki sonucu;Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasıyla ilgili talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13.Maddesi gereğince Belediye sınırları içerisinde Park ve Yeşil Alanlar ile Mesire Alanlarında Çevreyi kirletmenin,tasmasız hayvan dolaştırmanın ve alkollü içki kullanmanın yasaklanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 251 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Danacılar Sokak ile Şıhlar Sokağa cepheli 394 ada 12 parsel numarasında Yunus KAVUNCU adına kayıtlı taşınmazın Bitişik Nizam Bodrum+3 kata müsaadeliden Bitişik Nizam Bodrum+4 kata çıkarılması yönündeki imar plan tadilatı talebinin, bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 252 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarına cepheli 195 Ada uygulama imar planında Bitişik Nizam Bodrum+5 kata müsaadeli aynı ada Hacı Arifoğlu tarafına cephesi ise Bitişik Nizam Bodrum+4 kata müsaadeli ticari alanda kalmakta olup adanın ortasında yaklaşık 500 m2’lik otopark alanı bulunmaktadır. Ekli kadastral paftada görünen mevcut kadastral durum meri imar planına göre minimum cephe ve derinlik şartlarını sağlamamakta, birbirleri ile şuyulu durumdadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinde bahsedilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenmesi ve yapı yoğunluğunu artırmayacak şekilde gerekli ticari plan tadilatının yapılabilmesi yönündeki talebinin, Adanın batısında bulunan Gençlik sokağın genişliği 12 metreye çıkarılması, Bitişik Nizam Bodrum+5 Kata müsaadeli ticari alana dönüştürülmesi, taşınmazın bodrum katının tamamının otopark yapılması kaydıyla emsal 4.00 olmasının uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE oy çokluğuyla karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 253 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Durak Mahallesi Mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 296 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 parsel numaralı taşınmazlar, 297 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 298 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ve 22 parsel numaralı taşınmazlar, 299 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlar ile şahıs mülkiyetinde bulunan 294 ada 1-2-3-4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar, 295 ada 1-2-3-4-6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlar, 296 ada 1 ve 298 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz projesi olan Bedesten Projesine ait 08.01.2016 tarih ve 13 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,11 plan işlem numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılması yönündeki talebi uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016 Tarih ve 254 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden Bedesten Projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerektiğinden imar vasfının değiştirilmesine yönelik talebinin, söz konusu Alanın Yarı Ticari Bitişik Nizam Bodrum+5 Kat olarak plan tadilatının yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2016 Tarih ve 175 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle Karayaka Mevkiinde bulunan 734 ada 81 parsel numaralı taşınmaz için Celal ÖZYAŞAR ve komşuları tarafından önerilen 3 kat olan yapı nizamının 4 kata çıkarılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin, Bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle kara verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 715 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4412 parsel numaralı 620 m2 alanlı taşınmaz ve 4413 parsel numaralı 620 m2 alanlı taşınmazların bulunduğu alana 112 A.S.H. İstasyonu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazların Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz 1/1000 ölçekli 30.L.III.B uygulama imar planı Yeni Mahalle Derya Sokak 7(Yedi) metre genişliğinde yaya yolu olarak gözükmektedir. Bahse konu yol güney tarafından (çevreyolu tarafı) Zeki Sokaktan kuzeyinde Menderes Caddesine uzanmakta olup devamında olan Doğru Sokak 10(on) metre araç yolu genişliğindedir.Yeni Mahalle Hanımçeşme Mahallesi arasında trafik yükünü büyük ölçüde hafifletilmesi ve bir nebze otopark sorununun da çözülebilmesi bakımından Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 15. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih ve 4893677 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parsel numaralı 8.881,01 m2 alanlı taşınmaza eğitim, sosyal ve sportif tesis yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazdaki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine yönelik talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 16. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazsının tetkiki sonucu;İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin,daha detaylı görüşülmesi bakımından İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 17. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 31.03.2016 Tarih ve 157 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Kütahya Baştaş Beton-Parke Bordür İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 43 U 7219 plakalı Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemize Hibe edilmesi yönünde talepte bulunulduğu göz önüne alınarak,Noterden yapılacak hibe senedi doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (i) Fıkrası gereği hiçbir bedel ödemeksizin bağış yoluyla 43 U 7219 plakalı 2016 Model Dacia Duster Marka Arazi Aracının Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
 18. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.05.2016 Tarih ve 95 Sayılı yazısının Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporda göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 47.ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün 75.Maddelerine göre tanzim edildiği görülmüş olmakla;5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesine göre GELİR BÜTÇESİNİN:56.230.622,57 TL olarak yine buna karşılık GİDER BÜTÇESİNİN ise 50.697.728,96 TL olarak gerçekleştiği ve aynen kabul edilerek tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 19. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 Tarih ve 96 Sayılı yazısına ekli Belediyemizin 2015 Mali Yılına ait Taşınır Kesin Hesap icmal ve Cetvellerinin yapılan tetkiki neticesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44.Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.Maddesinin 10.bendine göre hazırlanan 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesap İcmal ve Cetvellerinin Kanun ve Yönetmeliklere göre tanzim edildiği görülmüş olmakla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesine göre aynen kabul edilerek tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.