05 Ekim 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 05.10.2016 Tarihinde Çarşamba günü Saat: 20:30’da yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2016 Tarih ve 222 Sayılı Yazısında bahsi geçen Belediyemizin 2017 Yılına ait Performans Programının görüşülmesi.
 3. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 149 Sayılı Yazısında bahsi geçen Boş kadro değişiklik talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 150 Sayılı Yazısında bahsi geçen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 660 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka mevkiindeki imar plan tadilatı paftasının onaylanması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 661 Sayılı yazısında bahsi geçen Bedesten Projesi karşısında bulunan Hazine Arazisinin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı yazısında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Kır Sokakta bulunan 77 ada 7 Parseldeki Ali ERDOĞAN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısında bahsi geçen Ömerbey Mahallesindeki mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet YAŞAR tarafından önerilen Moymul Mahallesi 1226 ada 163 parselde imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı yazısında bahsi geçen Çevreyoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesiyle Eski Cezaevi arasındaki 8 hektarlık alanda evvelce alınan 07.10.2011 Tarih ve 9/120-8 Sayılı ve 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Meclis Kararlarında bahsedilen Kentsel Dönüşüm alanının imar plan tadilatı yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 02.09.2016 ve 07.09.2016 Tarih ve 9 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağı onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.09.2016 Tarih ve 222 Sayılı yazısına ekli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesine dayalı olarak hazırlanan Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performansa dayalı Bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan 372 Sahifeden müteşekkil Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (a) fıkrası gereğince aynen kabulüne mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 149 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu; Belediyemiz hizmetlerinin ve kaynaklarının daha düzenli ve verimli çalışmasının sağlamak,mevcut kadroları daha kullanılabilir hale getirmek amacıyla (II) Sayılı Boş Kadro (Memur) Cetveli kullanılmak suretiyle: 10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Memur Kadro Kütüğünde 8790 Unvan Kodlu 5.Dereceli THS dahil Teknisyen kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun, 8595 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 8500 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Mühendis kadrosunun ve yine 8595 Unvan Kodlu 9.Dereceli THS dahil Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 6535 unvan koduyla 1 adet 8. Dereceli Programcı kadrolarını alınmak suretiyle Boş kadro değişikliğinin yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi de göz önüne alınarak mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 150 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz hizmetlerinin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak gayesiyle Belediyemizde münhal bulunan 2 Adet THS sınıfındaki 8. Dereceli Mühendis kadronun ve 1 Adet 8.Dereceli Programcı kadrosunun karşılık gösterilmesi suretiyle 2016 Yılı içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına,12.2016 Tarihine kadar Belediyemiz ile kadro unvanı yazılı personel arasında imzalanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda hizalarında gösterilen 1.371,00 ¨ lik Aylık net ücretlerin belirlenmesine ve ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesi ekindeki 2 Sayılı Cetvelde 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde çalıştırılacak personele ödenecek ek ödeme oran ve tutarları nispetinde (Mühendis kadrolarında %130,Programcı Kadrosunda %100) ek ödemelerin de sözleşmeli personelin maaşına yansıtılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 660 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Çukurköy Mahallesi Karayaka Mevkiindeki şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar meri imar planına göre Tavşanlı-Kütahya karayoluna cepheli Bitişik nizam Bodrum+3 kata müsaadeli mesken alanında kalmakta olup İlçemize daha sonra bağlanarak mahallemiz konumuna düşen Çukurköy Belde Tüzel Kişiliğine ait mevcut imar planının Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut yerleşim alanları dikkate alınarak zemin kattan ticari olması ve kat müsaadesinin 5’e çıkarılmasına ait 09.01.2015 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,16 Plan İşlem Numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına yönelik talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 Tarih ve 661 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Durak Mahallesi 301 Ada 1 parsel numarasında 29 m2 alanlı taşınmaz ve üzerindeki yol boşluğu alan uygulama imar planında Belediye hizmet alanı olarak gözükmekte olup Belediyemiz projelerinden bedesten projesinde kullanabilmek üzere tescil işlemi yapılması gerekmekte olup imar vasfının değiştirilmesine ait 06.05.2016 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararına göre tadilatı yapılan 1/1000 ölçekli paftanın UİP 15582,17 Plan İşlem Numaralı plan tadilatının onanarak askıya çıkarılmasına yönelik talebinin, söz konusu alandaki 301 ada 2 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 51 m2 alanlı taşınmaz için İlçe Mal müdürlüğünün 23.09.2016 tarih 1408 sayılı muvafakat yazıları da göz önüne alınarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2016 Tarih ve 662 Sayılı Sayılı yazısın sonucu; İlçemiz Ulucami mahallesi Kır sokakta bulunan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2013 tarih ve 1370 sayılı kararı ile 131 envanter numaralı tescilli eser olarak tesciline ve koruma grubu da 2. grup olarak belirlenen Ali ERDOĞAN adına kayıtlı 77 ada 7 parsel numarasında 123 m2 alanlı taşınmazın günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik Ali ERDOĞAN imzasına havi 31.08.2016 tarihli talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 605 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Moymul Mahallesi 1167 ada 1 ve 2 parsel, 1168 ada 1-2 ve 3 parsel, 1169 ada 1-2-3 ve 4 parsel, 1171 ada  1-2 ve 3 parsel, 1172 ada 1-2 ve 3 parsel, 1173 ada 1-2 ve 3 parsel, 1174 ada 1-2-3 ve 4 parsel, 1175 ada 2-3-4-5 ve 6 parsel ve 1176 ada 1-2 ve 3 parsel ile mülkiyeti Tavşanlı Yörem Ekmek Unlu Mamuller Gıda Temizlik Hiz.San. ve Tic. adına kayıtlı taşınmazlar meri imar planına göre sanayi alanında kalmakta olup hızla gelişen ve büyüyen İlçemizde hazır konut alanlarını oluşturabilmek maksadıyla Toplu Konut Alanı Olarak gerekli plan tadilatı yapılmasına yönelik  talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 559 Sayılı yazısının imar komisyonunca hazırlanan rapor da göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Balıklı Parkı civarında 1226 ada 163 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılması planlanan  kız öğrenci yurdu binasına ait mevcut inşaat halindeki yerin 5 kata çıkarılmasına yönelik Mehmet YAŞAR tarafından önerilen talebin yapılan tetkiki sonucu;Teklif edilen plan tadilatının Nüfus ve inşaat yoğunluğunu artıracağından dolayı sosyal donatı alanlarının ayrılamayacak olması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE üyelerden Mehmet ŞİRİN’in oylamaya katılmayarak yokluğunda mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 Tarih ve 562 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Belediye Meclisimizce evvelce alınan 07.10.2011 tarih ve 9/120-8 Sayılı Kararı ile Çevre yoluna cepheli Küçük Sanayi Sitesi ile eski Cezaevi arasında kalan yaklaşık 8 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilmiş, 03.08.2012 Tarih ve 7/53-3 Sayılı Kararıyla da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükümleri çerçevesinde Afet Riski Altındaki Alan olarak belirlenen ve halkımız arasında Küçük Sanayi Sitesinin Çukurköy Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi İnşaatının tamamlanmaya yakın olması, projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünce, Karayolları Bölge Müdürlüğünce onaylanan Emet ve Kuruçay taşıt üst geçitleri projesi, hızla gelişen ve büyüyen Tavşanlı İlçemizdeki Çevre Yolu kenarına yakışan yeni planlama ihtiyacını doğurması nedeniyle söz konusu alanda imar plan tadilatı yapılmasına yönelik talebin; Söz konusu alanla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan Anket Çalışması da dikkate alınarak yapılacak olan plan tadilatı ticaret (alışveriş merkezi,iş hanı v.b) tadilat talebinin uygun görülerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05.10.2016 Tarih ve 95 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;Tavşanlı Toplum Destekli Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Derneğinin 04.10.2016 Tarihli ve 1 Sayılı yazılarıyla 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY terör örgütü tarafından anayasal düzene ve milli iradeye karşı yapılan darbe girişimi neticesinde, tüm illerde olduğu gibi ilçemizde de söz konusu terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan örgüt üyelerinin ilçemize getirilmesi veya diğer illere nakli esnasında kullanılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlğüne ait araçların uzun yol için güvenlikli olmaması ve çoğunlukla araç yetersizliği meydana geldiğindenden Belediyemizce İlçe Emniyet Müdürlğüne uzun yollarda kullanılmaya müsait binek tipi (sedan) dizel bir aracın Hibe olarak tahsis edilmesine yönelik talebinin,uygun görülerek Belediyemizce 1 Adet binek tipi (sedan) bir aracın Taşınır Mallar Yönetmeliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (a) fıkrası ile 75.Maddesi hükümlerine göre yapılacak protokol esasları dahilinde Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz (Hibe) olarak devredilmesine, Üyelerden Ahmet Alaaddin ARIKAN,Eda BALCI ve Mehmet ALKAN’ın muhalefetine binaen diğer üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
 12. Belediye Meclis Üyesi Mehmet ŞİRİN’in tarafından önerilen Belediye Meclisinin 05.02.2016 Tarih ve 31 Sayılı Meclis Kararıyla ön bahçe mesafelerinin en az 5 metre olarak belirlenmesiyle ilgili kararın,ilçemizde bulunanan bazı parsellerin (istasyon Mahallesi) yapısı gereği derinliklerinin yeterli olmayışı sebebiyle parsellere bina yerleştirilmekte sıkıntı çekildiğinden imar planına göre cephesi düzgün olmayan, yeminli harita bürolüro tarafından 1984 yılında imar affı ile oturma izni alan binaların mevcut teşekkül olarak uygulanması, ancak 1999 yılı deprem yönetmeliği öncesi mühendislik hizmeti almış,imar çapı, inşaat ruhsatı bulunmayan veya herhangi biri bulunan ve üzerinde bina olan taşınmazların mevcut teşekkül olarak kabul edilerek düzeltilmesi veya imar komisyonu tarafından uygun bir alternatif sunulmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.