03 Haziran 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM
Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine
göre 03.06.2016 Tarihinde Cuma günü Saat: 21.00’de yapacağı
toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan GÜNDEMİ

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanaklarının görüşülmesi.
 2. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.05.2016 Tarih ve 118 Sayılı yazısında bahsi geçen III Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülüp karara bağlanması.
 3. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.05.2016 Tarih ve 609 Sayılı yazısında bahsi geçen Kamu binalarına ait harçların alınmamasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 410 Sayılı yazısında bahsi geçen Zabıta Talimatnamesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğünün 27.05.2016 Tarih ve 27 sayılı yazısında bahsi geçen ilçemizde TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi) kurulmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 6. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı Yazısında bahsi geçen İl Sağlık Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 7. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı yazısında bahsi geçen Yeni Mahalle Derya Sokakta imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısında bahsi geçen Devlet Demir Yolları 7.Bölge Müdürlüğünün Emet ve Kuruçay üst geçitleriyle ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 427 Sayılı yazısında bahsi geçen İbrahim BAKIR’ın satın alma talebinin görüşülmesi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 428 Sayılı Yazısında bahsi geçen Ekrem AKAY’ın UİP-15582,12 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 429 Sayılı Yazısında bahsi geçen Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ’e ait UİP-15582,13 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 430 Sayılı Yazısında bahsi geçen Aziz BULŞUN’un UİP-15582,14 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 431 Sayılı Yazısında bahsi geçen Ayka Madencilik’in UİP-15582,15 plan işlem numaralı pafta onayının görüşülmesi.

 

                                              

 

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 06.05.2016 ve 18.05.2016 Tarihli ve 5 Sayılı Meclis Müzakere Tutanakları hakkında Başkan tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu: söz isteyen olmadığından 06.05.2016 ve 18.05.2016 Tarihli ve 5 Sayılı Meclis Müzakere Tutanağının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 Tarih ve 118 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz Hizmetlerinin ve kaynaklarının daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri de dikkate alınarak terfi edemeyen personelin mağduriyetinin giderilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesi gereği ekli III Sayılı Cetvelde gösterilen derece değişikliğinin yapılmasına mevcut üyelerin oybirliği ile  karar verildi.
 3. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.05.2016 Tarih ve 609 Sayılı Yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki mevcut Kamu Binalarının ekonomik  ömrünün tamamlaması v.b. sebeplerle yıkılıp yeniden yapılması planlanan veya yıkılıp ruhsat alarak yapımı devam eden kamu binaları ile sonradan kamuya devredilecek binaların veya yeni yapılacak olan kamu binalarının ilçemize gelen yatırımların önünde engel oluşturmaması açısından söz konusu kamu binalarından kanal-kaldırım harçlarının, plan proje tasdik harcı ve tetkik ücretinin alınmamasıyla ilgili talebi uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (f) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliğiyle KABULÜNE karar verildi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 410 Sayılı yazısının tetkiki sonucu; Belediye Zabıta talimatnamesinin 4.Maddesinin de değişiklik yapılması yönünde talepte bulunulduğu anlaşılmış olmakla, “Konut ve İşyeri malikleri tarafından yağmursuyu borularının çatıdan zemine kadar indirilip, kanalizasyon hattına bağlanmaması, mevcut yağmursuyu borularının kanalizasyon bağlantılarının da ilgilileri tarafından çıkartılması gerekmekte olup, uymayanlar hakkında 5326 Sayıl Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince ceza-i işlem uygulanması ve Belediyemizce bağlantılarının körlenip yapılan masrafların %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilmesi” şeklinde değiştirilmesinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (m) fıkrası gereğince kabulüne mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye Bilgi İşlem ve Elektrik Müdürlüğünün 27.05.2016 tarih ve 27 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz mücavir alanında mevcut kavşaklarda hizmet vermekte olan sinyalizasyonun ekonomik ömrünü tamamladığı ve birtakım elektronik parçaların üretimden kaldırıldığı, yeşil dalga uygulamasında  zaman zaman kavşaklarda sıkıntı yaşandığı ve mevcut kavşaklar ile şehrimizin gelişiminde oluşacak kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon tanımlı sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından TEDES (Trafik Elektronik Destekleme  Sistemi),KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamaları, 2918 Sayılı Karayolları Kanunu’nun Ek 16.Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca Söz konusu sistemin yatırım maliyetinin yüksek olması ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesinin yetersiz geleceği tahmin edildiğinden yap-işlet-devret modeli, yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ile kazandırılması uygun olacağından yukarıda bahsi geçen Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin ilçemize kazandırılması bakımından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi (f) ve (p) fıkraları uyarınca yap işlet devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesine veya Belediyemiz öz kaynakları ile kredi kullanılarak yapılmasına, bu konu ile ilgili sözleşme, şartname protokol, hazırlanması imzalanması gibi konularda tüm işlemleri yerine getirmek üzere Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in ve Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 360 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 715 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4413 parsel numaralı 620 m2 alanlı  taşınmazın bulunduğu alana 112 A.S.H. İstasyonu yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, Çukurköy Mahallesi Bahçecik Mevkii 4413 parseldeki 620 m2.lik taşınmazın Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü adına A.S.H. İstasyonu yapılmak üzere tahsis edilmesinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 361 Sayılı Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz 1/1000 ölçekli 30.L.III.B uygulama imar planı Yeni Mahalle  Derya Sokak 7(Yedi) metre genişliğinde yaya yolu olarak gözükmektedir. Bahse konu yol güney tarafından (çevreyolu tarafı) Zeki Sokaktan kuzeyinde Menderes Caddesine uzanmakta olup devamında olan Doğru Sokak 10(on) metre araç yolu genişliğindedir. Yeni Mahalle-Hanımçeşme Mahallesi arasında trafik yükünü büyük ölçüde hafifletilmesi ve bir nebze otopark sorununun da çözülebilmesi bakımından Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, söz konusu Yeni Mahalle Derya Sokağın 10 metre olarak genişletilmesi uygun görülerek 3194 Sayılı imar Kanunun 8/b Maddesi gereğince KABULÜNE oy çokluğuyla karar verildi.
 8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 362 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu;T.C. Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih ve 4893677 sayılı yazılarında bahsi geçen Çukurköy Mahallesi 1756 ada 1 parsel numaralı 8.881,01 m2 alanlı taşınmaza eğitim, sosyal ve sportif tesis yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazdaki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine yönelik talebinin, Düğün Salonunun Belediyemizde Belediye Hizmet Alanında kalması kaydıyla 1756 ada 1 parseldeki taşınmazın yaklaşık 6300 m2.lik kısmının Okul ve Özel Tesis, Eğitim ve Sportif Tesis Alanı olarak imar plan tadilatının yapılması uygun görülerek 3194 Sayılı imar Kanunun 8/b Maddesi gereğince KABULÜNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2016 Tarih ve 363 Sayılı yazısın İmar Komisyonunca hazırlanan Rapor göz önüne alınarak yapılan tetkiki sonucu; İlçemiz Kütahya-Tavşanlı-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Emet Kavşağı ile Kuruçay Kavşağı üzerinde T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Afyon 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan taşıt üst geçit ve yaya alt geçitlerin yeni oluşan karayolu güzergahı (Barış Manço Üst geçidi ile Sadık Penbe kavşağı arasındaki alan) imar planına işlenmesine yönelik imar plan tadilatı talebinin, Söz konusu tadilat talebine ait simülasyonun gelene kadar ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 427 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Çukurköy Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 4753 parseldeki 385 m2.lik ve 4754 parseldeki 255 m2.lik taşınmazların günün rayiç bedellerinden satın almak üzere İbrahim BAKIR tarafından önerilen talebi uygun görülmeyerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (e) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 428 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle 232 Ada 74 Parsel numaralı taşınmaz Tavşanlı Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı Etkilenme Geçiş alanında kalan 104 envanter nolu tescilli esere komşudur. Ticaret Alanı olarak imar plan tadilatı teklifinde bulunulmuş olup, konu 06.10.2015 tarih ve 504 sayılı yazımızla Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve 18.12.2015 Tarih 2501 sayılı yazıları ile Belediyemize ulaşmış olması nedeniyle, söz konusu 232 ada 74 parselin Ticaret Kullanıma Yönelik hazırlanan ve evvelce 05.02.2016 Tarih ve 34 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,12 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 429 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle Sadık Penbe Caddesi ile Şehit Alpaslan Caddesine cepheli 209 ada 1 parseldeki taşınmaz sahibi Füsun ŞENGÜN ve Ayşe Aysun AÇIKGÖZ tarafından önerilen, taşınmaz için düzenlenen imar çapının Şehit Alpaslan Caddesi kısmında komşu parsel gibi sıfır çekme mesafesi uygulaması yada mevcut teşekkül uygulanacaksa parselin üzerinde bulunan binanın Şehit Alpaslan Caddesi kısmındaki mevcut hattı esas alınarak çap verilmesine yönelik talebi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bahsedilen minimum cephe şartını sağlayacak şekilde 9 metre olarak düzenlenmesine yönelik evvelce 04.03.2016 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,13 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 430 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Kavaklı Mahallesi 58 ada 13 parsel numaralı taşınmaz için Aziz BULŞUN tarafından önerilen, evvelce 02.10.2015 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Emsal:1,60 olarak değiştirilen ancak yapılacak plan değişikliğinde parselin kapalı spor salonuna komşu olan kısmındaki Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılması yönündeki talebinin,Emsal:1,60 değerinin Emsal:2,00 değerine çıkarılmasının Belediye Hizmet Alanının (yaklaşık 2000 m2.lik kısmının) bedelsiz olarak Belediyemize devredilmesi kaydıyla evvelce 06.04.2016 Tarih ve 83 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,14 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2016 Tarih ve 431 Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Yeni Mahalle 30.M.IV.A imar paftasında Kütahya Çevreyolu civarında kain mülkiyeti Ayka Madencilik İnş.Enerji Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı 750 ada 1506-1507 ve 1697 parsellerdeki taşınmazlara yönelik evvelce 06.03.2015 Tarih ve 40 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen plan tadilatıyla ilgili UİP-15582,15 Plan İşlem Numaralı plan tadilatı paftasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (c) fıkrası gereğince Onaylanarak Askıya çıkarılmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.05.2016 Tarih ve 40 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemiz ,Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü ve Kütahya Belediyesi arasında imzalanması düşünülen protokol ile Göbel Termal Tesisleri Yoncalı Termal Tesisleri ve Harlek Termal Turizm Bölgelerinin Katar,Dubai, Kuveyt Ürdün, Suudi Arabistan v.b. ülkelerin yatırım ve turizm acentalarına tanıtımı ve ilgili ülkelerden 30 Eylül – 6Ekim 2016 Tarihleri arasında ve 1000 kadar turistin getirilmesi  için Belediye başkanına yetki verilmesine yönelik talebinin uygun görülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesi doğrultusunda  30 Eylül – 6 Ekim 2016 Tarihleri arasında İlçemizin Turizm potansiyelinin Uluslararası alanda tanıtımının yapılmak ve gerekli protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’e tam yetki verilmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.