02 Aralık 2016 Meclis Kararları

GÜNDEM

(Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.Maddesine

göre 02.12.2016  Tarihinde Cuma  günü  Saat: 20.00’de yapacağı

toplantısına ait Başkan tarafından hazırlanan Gündemi)

 1. Geçmiş toplantıya ait Meclis Müzakere tutanağının görüşülmesi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2016 Tarih ve 277 Sayılı yazısında bahsi geçen Birimler arası münakale yapılması talebinin görüşülmesi.
 3. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 464 Sayılı yazısında bahsi geçen 2017 Yılı için de kullanılacak Geçici İşçi Vizelerine ilişkin talebinin görüşülmesi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 836 Sayıları ile İtfaiye Müdürlüklerinin 24.11.2016 Tarih ve 236 Sayılı yazılarında bahsi geçen 2017 Mali Yılında uygulanacak Fazla Mesai Ücretlerinin belirlenmesine yönelik talebinin görüşülmesi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısında bahsi geçen Mehmet ÖZCAN tarafından önerilen Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokaktaki 9 ada 4 parseldeki 77 m2.lik tescilli eserin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısında bahsi geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ulucami Mahallesi Subaşı mevkiindeki Subaşı İlk-Ortaokulu alanında imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı yazısında bahsi geçen Çardaklı Mahallesindeki ibadet alanıyla ilgili  imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 8. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı Yazısında bahsi geçen Kafe Restoran gibi mekanların ön bahçelerinin kapatılmasıyla ilgili talebinin görüşülmesi.
 9. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısında bahsi geçen Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 10. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı yazısında bahsi geçen Ümran ÜNLÜ’nün imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 11. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı yazısında bahsi geçen Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ’ın imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
 12. Evvelce İmar Komisyonuna havale edilen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı yazısında bahsi geçen Mülkiyeti Belediyemize ait Muymul Mahallesi 1293 ada 1 Parsel ile 521 ada 7 parseldeki taşınmazların kat karşılığı satışı talebinin görüşülmesi.
 13. Evvelce ertelenen Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı yazısında bahsi geçen mülkiyeti belediyemize ait uygun bir alanın İlçemizde açılması düşünülen Et ve Balık Kurumuna tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

K A R A R  Ö Z E T L E R İ        :

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11.Maddesi gereği evvelce üyelere dağıtılmış bulunan geçmiş toplantıya ait 04.11.2016 ve 18.11.2016 Tarih ve 11 Sayılı Meclis Müzakere Tutanaklarının onaylanmasına mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 2. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2016 Tarih ve 277 Sayılı yazısına ekli 2016 Mali Yılı içerisinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, nün Bütçelerinin yetmeyeceği anlaşıldığından;Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kaplıca işleri Müdürlüğü bütçelerinden tertipleri belirtilen ödeneklerden alınıp, ilgili birimlerin ödeneklerine aktarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Maddesi (b) fıkrası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesi 2.fıkrası hükümlerine istinaden 4.190.000 ¨ tutarındaki Birimler Arası Münakalenin yapılmasına mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 3. Belediye İnsan Kaynaklı ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 464 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Belediyemizde 2017 Mali Yılında çalıştırılması düşünülen Geçici İşçi Vizelerinin yapılabilmesi için Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Maddesine göre Belediyemizin Memur Norm Kadro Standardı toplamının % 20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması gerektiğinden 2017 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması düşünülen 20 geçici işçiyle ilgili 5620 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde Adam/Ay sayısına göre tanzim edilen vize cetvelinin (20x (5 Ay 29 gün) 179 = 3580 Adam/gün) olarak aynen tasdikine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 4. Belediye Zabıta Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 836 Sayılı ve İtfaiye Müdürlüğünün 24.11.2016 Tarih ve 236 Sayılı yazılarının tetkiki sonucu;Görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arzeden Zabıta ve İtfaiye görev hizmetlerinden dolayı fazla mesai ücretlerinin aylık maktuen ödenmesinin gerektiği nazari dikkate alınarak Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Teşkilatında görev yapan tüm Amir ve Memurlara ayrım yapılmaksızın 01.2017 Tarihinden geçerli olmak kaydıyla 2017 Mali Yılı Bütçe Kanununda öngörülecek durumlarına uygun Azami (En Üst) Miktar üzerinden fazla mesai ücreti takdir edilmesine ve bu görevin yapılması anında veya görevinden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavinin devamı süresince takdir edilen fazla mesai ücretlerinin aynı şekilde ödenmesine mevcut üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 837 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Ulucami Mahallesi Abdullah Efendiler Sokakta bulunan Mehmet ÖZCAN adına kayıtlı 9 ada 4 parsel numarasında 77 m2.lik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26.10.2013 tarih ve 1370 sayılı kararı ile 131 envanter numaralı tescilli eser olarak tesciline ve koruma grubu da 2. grup olarak belirlen taşınmazın Mehmet ÖZCAN tarafından 03.11.2016 tarihli dilekçe ile günün rayiç bedelleri üzerinden kamulaştırılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 6. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 838 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 12916124 sayılı yazılarında bahsi geçen Ulucami Mahallesi Subaşı Mevkiinde kain 1754 ada 21 parseldeki taşınmazın bulunduğu alana 32 derslikli Subaşı İlk-Ortaokulu bulunan alanda yapı yaklaşma mesafeleriyle ilgili imar plan tadilatı yapılması talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2016 Tarih ve 839 Sayılı Sayılı yazısın yapılan tetkiki sonucu;İlçemiz Çardaklı Mahallesi 2517 Parsel numaralı meri imar planına göre mesken alanında kalmakta olup 27.05.2016 tarihinde bağış olarak mülkiyet Türkiye Diyanet Vakfına geçmiştir. Bahse konu taşınmazın İbadet, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak plan tadilatı yapılmasına yönelik talebinin, İmar komisyonuna havalesine mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 8. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 1213 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemizdeki İşyerlerinde ( Cafe – Restoran gibi mekanların) ön bahçelerinin Gölgelik-Pergole-Tente uygulamaları hakkında tasarım kriterlerinin belirlenmesine yönelik talebinin, Konunun ilçemiz şartlarının ve mevcut uygulamaların araştırılması bakamından ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 761 Sayılı yazısının tetkiki sonucu;İlçemiz Beyköy Kent Arası Mevkiinde kain 1385 ada 2 parsellerdeki Bozkurtlar İnş.Turz.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmazda “Kömür ve Ağaç Doğrama” faaliyetleri mevcut olup söz konusu yerde faaliyet değişikliği ile ilgili 26.09.2016 tarihli dilekçe ile talep edilen imar plan tadilatı talebinin,İl Özel İdaresiyle yazışma yapılarak İl Özel İdaresinden Bilgi ve Belgeler gelinceye kadar ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 10. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 762 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde bulunan 353 Ada 36 parsel numarasında 433,01 m2.lik taşınmazın sahibi Ümran ÜNLÜ tarafından 26.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen İmar çapıyla ilgili imar plan tadilatı talebinin, İmar Kanunun ve ilgili Yönetmelik Hükümleri gereğince uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 11. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 763 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;İlçemiz Yeni Mahalle 806 Ada 97 parsel numarasında 405 m2 alanlı taşınmazın hissedarları Sefer AYDIN ve Ünzüle BAŞ tarafından 19.10.2016 tarihli dilekçesiyle önerilen  imar plan tadilatı talebinin, söz konusu  tadilat talebinde bahsedilen yolun şahıs arsasından geçiyor olması ve hemen 30 metre kuzeyinde imar yolunun bulunması nedeniyle uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 12. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2016 Tarih ve 766 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu; İlçemiz Moymul Mahallesi Kıran Mevkiinde bulunan mülkiyetleri Belediyemize ait 1293 ada 1 parsel numarasında 2974,81 m2.lik ve 521 ada 7 parsel numarasında 2989 m2.lik taşınmazların kat karşılığı olarak satışına yönelik talebinin, daha sonraki toplantılarda görüşülmek ERTELENMESİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 13. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2016 Tarih ve 606 Sayılı Sayılı yazısın tetkiki sonucu;Mülkiyeti Belediyemize ait çarşı içinde bulunan  hali hazırda kullanılmayan dükkanlardan uygun olan ve/veya olanların ilçemizde açılması düşünülen Et ve Süt Kurumuna tahsisine yönelik talebin uygun görülmeyerek 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesi (c) fıkrası gereğince REDDİNE mevcut üyelerin oybirliğiyle karar verildi.