BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Madde 1: Amaç

Bu Yönergenin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesinde hemşehrilerin gönüllü katılımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Madde 2: Kapsam

Bu Yönerge,  Tavşanlı Belediyesi’nin, Tavşanlı İlçe sınırları ile Türkiye’nin diğer il ve ilçelerinde uygulayacağı, sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, afet, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerde; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yoksul ve düşkünler, Sosyal Hizmet kapsamında olan kimseler gibi insana, çevre ve hayvanlar gibi doğaya yönelik belediye hizmetlerinin uygulanmasında gönüllü kişi ve grupların katılımı ve çalışmasına ilişkin hususları kapsar.

 

Madde 3: Dayanak

Bu Yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 77’nci maddesi ve 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’ne’’ dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4: Tanımlar

Bu yönergede adı geçen;

 1. Belediye : Tavşanlı Belediye Başkanlığını,
 2. Belediye Başkanı : Tavşanlı Belediye Başkanını,
 3. Müdürlük : Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,
 4. Gönüllü : Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşlarını,
 5. Kanun : 07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 6. Yönetmelik             : 10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’’

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları Usul ve Esasları

Madde 5: Çalışma Alanları

Gönüllüler, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak; hiçbir maddi çıkar beklemeden iyi niyet esasına dayalı olarak hizmet projeleri kapsamında çalışırlar.

Çalışma Konuları;

 1. Engellilere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere, dezavantajlı gruplara, madde bağımlılarına yönelik eğitim, kültür, sosyal ve sağlık hizmetleri,
 2. Kütüphane, tiyatro sinema gibi kültür hizmetleri,
 3. Bilişim, meslek edinme kursları, kreş ve eğitim merkezleri,
 4. Park, bahçe, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik kent estetiği hizmetleri,
 5. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetler,
 6. Trafik, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,
 7. Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,
 8. Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri ve bunun gibi diğer Belediye hizmetlerine katkı ve destek amaçlı gönüllü çalışmalar yaparlar.

Madde 6: Çalışma Usul ve Esasları

 1. Gönüllüler tarafından hazırlanan projeler, yasal mevzuat çerçevesinde Proje Yönetim Kuruluna sunulur,
 2. Onayı alınmış ve devam eden projeler, proje bazında isteğe bağlı olarak, asgari üç gönüllü tarafından yürütülür. Proje Yürütme Kurulları iş planlarını Proje Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar,
 3. Çalışma takvimi, her yıl Ocak ayında proje tekliflerinin alınması ile başlar,
 4. Tavşanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ve Tavşanlı Kent Gönüllüsü çalıştıracak olan ilgili Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, Gönüllülere çalışma alanlarına göre fiili olarak görev yaptığı süre boyunca kıyafet, araç, gereç, mekân, ulaşım, iaşe ve profesyonel eleman desteği sağlayabilir,
 5. Tavşanlı Kent Gönüllüleri, Proje Yönetim Kurulundan onay almadan basın açıklaması yapamazlar, toplantı düzenleyemezler.
 6. Sonuçlandırılan projelerin ardından, o projede görev alan gönüllülere katılım ve teşekkür belgesi verilebilir.

Madde 7: Kuruluş ve Organlar

Tavşanlı Kent Gönüllüleri Merkezi Yönetim Organları şunlardır:

 1. Proje Yönetim Kurulu : Proje Yönetim Kurulunun sekretarya görevini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yürütür. Proje Yönetim Kurulu Tavşanlı Kent Gönüllüsü çalıştıracak olan ilgili birim temsilcilerinden oluşur. Proje Yönetim Kurulu ihtiyaç üzerine başkanın çağırısıyla toplanır.

Proje Yönetim Kurulu Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 • Tavşanlı Kent Gönüllüleri tarafından yazılı olarak sunulan projeleri değerlendirir.
 • Proje kurulları oluşturur.
 • Proje çalışmaları ve işleyişleriyle ilgili Proje Yürütme Kurullarıyla toplantılar yapar,
 • Kurumsal işbirliklerini belirler,
 • Tavşanlı Kent Gönüllüsü çalışmalarını duyurur,
 • Tavşanlı Kent Gönüllüsü başvurularını kabul eder,
 • Tavşanlı Kent Gönüllüsü ilişkisini sonlandırır,
 • Gönüllü sayısının artırılmasıyla ilgili çalışma yapar, kampanyalar düzenler,
 • Yıllık Çalışma Raporu hazırlar,
 • Bir sonraki dönem Gönüllü Projeleri’ni hazırlar,
 • Oluşturduğu Proje Kurullarının, Proje Yürütme Kurullarını seçmesi için gerekli toplantıları düzenler,
 • Alınan kararları Karar Defteri’ne işler, (Bu defter elektronik ortamda tutulur.)
 • Üye Kayıt Defteri tutar. (Bu defter elektronik ortamda tutulur.)
 1. Proje Yürütme Kurulları : Proje Kurulları ilgili Müdürlüğün belirlediği projelerde çalışmak isteyen gönüllülerden oluşur. Projelerde görev alacak Tavşanlı Kent Gönüllüsünü Müdürlük kendisi belirler ve belirlenen Tavşanlı Kent Gönüllüsü bilgilerini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bildirir.

Proje Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

 • Proje İş Planını hazırlamak,
 • Gönüllüler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,
 • Yönetim Kurulu ile ilişkileri yürütmek,
 • Proje ile ilgili raporları hazırlamak.
 1. Disiplin Kurulunun Oluşumu : Disiplin kurulu, Proje Yönetim Kurulunun belirlediği 3 kişiden oluşur. Disiplin kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar ilgili Müdürlük tarafından uygulanır.

Disiplin Kurulunun görevi     : Tavşanlı Belediyesi’nin uyguladığı projelerde gönüllü olarak görev alan bireylerin teşebbüs ettiği ve/veya gerçekleştirdiği eylemler ile ilgili savunma alma, soruşturma yapma ve Ek-4 Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen cezaları verme yetkisine sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tavşanlı Kent Gönüllülerinde Aranacak Nitelikler,

Ortak Çalışma ve Kimlik Kartları

Madde 8: Tavşanlı Kent Gönüllülerinde Aranacak Nitelikler

Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır.

 1. Reşit olması, reşit olmayanlardan en az onbeş yaşını bitiren küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması, (Veli/Vasi Onaylı Muvafakatnamenin Başvuru Formu ile birlikte de sunulması)
 2. Ailesi ve/veya kendisinin Tavşanlı ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi,
 3. Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,
 4. Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporunun bulunması,
 5. Yabancı uyruklu gönüllüler için 27.02.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirmiş olması,
 6. Tavşanlı Kent Gönüllüsü başvuru formu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve kimlik belgesinin fotokopisi ile başvuru yapması,

Madde 9: Ortak Çalışma ve İşbirliği

 1. Tavşanlı Belediye Başkanlığı; işbu yönergenin amaç ve kapsamında Belediye Kanunu’na uygun olarak yapacağı protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.
 2. Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6’ncı maddeler çerçevesinde Tavşanlı Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılan ve/veya yapılacak kurum ve kuruluş arasında belirlenir.

 

 

Madde 10: Kimlik Kartları

Tavşanlı Kent Gönüllülerine;

 1. Ek-1 de şekil ve şartları belirlenmiş ve Tavşanlı Belediye Başkanlığınca ya da yetki verdiği birim amirince imzalanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartı, Ek-2’de belirtilen taahhütname karşılığında verilir,
 2. Gönüllü Kimlik Kartlarının kimlere verileceği, Proje Yönetim Kurulunca belirlenir,
 3. Kimlik kartlarında, Gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası yazılır ve Tavşanlı Belediye Başkanlığı’nca ya da yetki verdiği birim amirince onaylanır,
 4. Tavşanlı Kent Gönüllüsünün bilgilerinde değişiklik olması durumunda, yetkili birimlerce güncellemeler yapılır,
 5. Tavşanlı Kent Gönüllüleri aktif çalışma sürelerince Kimlik Kartlarını yanlarında bulundururlar,
 6. Tavşanlı Kent Gönüllüsü olma vasfı sona erenlerin kimlik kartları Proje Yönetim Kurulunca geri alınır,
 7. Kimlik kartını görev süresi sona erdikten sonra yetkili birimlere teslim etmeyen Gönüllüler hakkında disiplin talimatları uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 11: Sorumluluk

 1. Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk, Tavşanlı Belediye Başkanlığı’na aittir.
 2. Bu sorumluluğun kapsamı ile ilgili detaylar Belediye ile Gönüllüler arasında yapılacak Ek– 3 protokol ve Ek– 4 Disiplin Talimatı çerçevesinde düzenlenir.
 3. Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili tedbirler, Tavşanlı Belediye Başkanlığı tarafından alınır.

Madde 12: Tavşanlı Kent Gönüllülerinin Uyumu ve Eğitimi

 1. Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları Tavşanlı Belediye Başkanlığı ya da yetki verdiği birim tarafından belirlenecek uyum ve yeterlilik eğitimine tabi tutulurlar.

Madde 13: Gönüllülüğün Sona Ermesi

Gönüllülüğün sona ermesi;

 1. Gönüllünün isteğine bağlı olarak,
 2. Gönüllünün yönetmeliğe, ortaklık belgesine, disiplin talimatına uygun usul ve esaslara aykırı davranış ve tutumları nedeniyle Disiplin Kurulu’nun kararıyla gerçekleşir,
 3. Gönüllülüğün sona ermesi durumunda Gönüllü Kimlik Kartı geri alınır.

Madde 14: Denetleme ve Koordinasyon

Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri izleyip, sonuçlarını takip etmek, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

 

 

Madde 15: Değişiklik

Bu yönerge ve eklerinde değişiklik yapma yetkisi Tavşanlı Belediye Başkanlığına aittir.

Madde 16: Yönergede Yer Almayan Hususlar

            İşbu yönergede yer almayan ve hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 17: Yürürlük

Bu Yönerge, Tavşanlı Belediye Başkanının onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 18: Yürütme

Bu Yönerge hükümleri Tavşanlı Belediye Başkanı ve yetki verdiği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimler tarafından yürütülür.