Su Aboneliği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Su Abonelik Hizmetlerimiz Zemin Katta Bulunan Su İşleri Tahakkuk Servisinde Hizmet Vermektedir. Abone olacak şahsın kendisi ve kimliğİ (Eğer yabancı uyruklu ise yabancı tanıtma belgesi veya geçici koruma kimlik belgesi veya göçmen kimliği ile müracaat edeceklerdir.)
a)Dilekçe b)İskan Ruhsatı (Yapı Kullanım İzin Belgesi)Fotokopisi c)Tapu Fotokopisi d)Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi(Kimlik Belgenizi Yanınızda Bulundurunuz) e)Su saati(mekanik sayaç) f)Karton Telli Dosya
a) Dilekçe b) Tapu Fotokopisi c) Yapı (İnşaat)Ruhsatı Fotokopisi d) Şirket ise yetki belgesi ve imza sirküleri Fotokopisi ve Kaşe e) Su saati(mekanik sayaç) f)Karton Telli Dosya
a)Dilekçe b)Karar defterinin noter tasdikli kısmı ile kararın fotokopisi c)Yöneticinin kimlik ve kaşesi ile şahsen müracatı gerekmektedir.
a)Dilekçe b)Yapı ruhsatı Fotokopisi c)Tapu Fotokopisi d)Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi e)İlgili Kurumdan Resmi Yazı (Kimlik belgenizi yanınızda bulundurunuz.)
a)Dilekçe b)Deprem sigortası c)Tapu Fotokopisi d)Karton Telli Dosya
a)Dilekçe b)Deprem Sigortası c)Karton Telli Dosya
a)Uzun süreli (tatil,yurt dışı gibi) mesken terklerinde belediyemize bilgi verilmesi gerekir b)Kullanılmayacak abonelerin dondurulması veya iptal edilmesi gerekir
Konut,ticari, İnşaat ve Şantiye Yeni Su Abone Ücreti: – 324,30 ₺ Alım Satım/Devir Ücreti: 72,70 ₺ Kiracı Devir ücreti: 72,70 ₺ KDV Dahil Fiyatlardır.

Abonelik İşlemlerinde Gerekli Olan Evraklar

Su Abonelerinin Uyması Gereken Şartlar ve Ceza Talimatnamesi

1-Bilumum abonelerin imzaladıkları abonman sözleşmeleri ve su tarifeleri satış talimatnamesindeki
hükümlere riayet etmeleri mecburidir.
2-Aboneler verilen ihbarnameler deki son ödeme tarihi içerisinde fatura bedellerini Belediyeye ödemek mecburiyetindedirler. Ödenmeyen borçlar için 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre gecikme zammı uygulanır.
3-Borçlarını zamanında ödemeyen abonelerinden son ödeme tarihinden itibaren 2 Fatura dönemi
geçenlerin suları kesilse de kesilmese de, kesme bağlama ücreti alınır.
4-Abonelerin yalnız ayar ve damga için Ticaret Bakanlığının tespit etmiş olduğu miktar alınır. Varsa
tamirat ücreti ve masraflar ayrıca ilave edilir.
5-Su tahakkukları normal olarak her iki ayda bir olmak üzere yapılır. Lüzumu halinde tahakkukları
Başkanlığın uygun göreceği zamanlarda yapılır.
6-Belediyemizce sayaç mühürlendikten sonra mühür bozan, koparan veya sayacı söken abonelerin
suları kesilir ve aynı zamanda 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince cezai
müeyyide uygulanır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
7-Her ne suretle olursa olsun, abonman muamelesi yapılmadan kaçak olarak su olan Şahısa, 5326
Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanır. ve inşaat başlangıç
tarihinden geçerli olmak üzere her sene için ayrı ayrı ceza tahakkuku yapılır. Ayrıca Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
8-Su tahakkuku çeşitli nedenlerle yapılamayan ve bırakılan ihbarnamelere gerekli zamanda cevap
vermeyen abonelerin tahakkuku yapılmamış olan eski borçları da 2019 yılı bütçe meclisinde
onaylanan YENİ SU TARİFELERİ üzerinden tahakkuku yapılarak tahsil edilir.
9-Su tahakkukları 2 aylık endeksler üzerinden yapılır. Bakılmayan abonelere gerekli zamanda cevap
vermeyenler için, bakım tarihleri ne olursa olsun faturaları 2 aylık tahakkuk kademeleri üzerinden
çıkarılır ve buna ilişkin belgeler su işleri servisinde 3 dönem arşivlendirilir.
10-Her ne surette olursa olsun, su sayacı olmayıp boru bağlı olan abonelere aylık asgari bir ay önceki
ayların ortalaması alınarak m3 üzerinden tahakkuku yapılır.
11-Durulmayan abonelerde sayaç bağlı değilse, abonenin tapa vurulmadıkça su tahakkukuna itiraz
hakkı yoktur.
12-Uzun süreli (tatil gibi) mesken terklerinde dönüş tarihleri dilekçede belirtilmesi kaydıyla müracaat
edilirse ceza uygulanmaz.
13-İnşaat abonelerinde sayaçsız, götürü su satışı kesinlikle yapılmaz.
14-El bilgisayarı ortamına geçilmesi nedeniyle halen 2 ayda bir yapılan tahakkuklar başkanlığın uygun
görmesi halinde aylık olarak da yapılabilir. Tahakkuk eden faturalar ise aynı ay içerisinde tahsil edilir.
15-İzinsiz kazı yaparak içme suyu ve kanalizasyon Şebekelerinin tahrip eden ve işletmeyi zarara
uğratanlardan malzeme ekipmanı, işçilik ve su kaybı hesaplanarak tahrip ücreti tahsil edilir.
16-Su tahakkuku olarak aboneye ulaşan su fatura ihbar namelerinde hata olması halinde 5 gün
içerisinde itiraz edilir.
17-Aboneler su fatura bedellerini Belediyemiz veznelerine nakit olarak ödeyebilecekleri gibi, ilgili
banka şubelerine otomatik ödeme yapabilirler.
18-Aboneler tarafından belediyemize haber verilmeksizin sayacın ve Şube yolunun değiştirilmesi veya
tahribat yapılması halinde abonelere cezai müeyyide uygulanır.
19-Kiracı olarak oturulmak ta olan konut ve iş yerlerine ait su borcu olan kiracının ev değişikliği
yaparak yeni adresine taşınması halinde yeni adresinde mevcut su abonesinin borcu olmasa dahi suyu
kesilir.
20-Belediyemizde su abone kayıtları mevcut olup, muhatabı bulunmayan, yıkık, virane, arsa haline
gelmiş istimlak edilmiş, bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip, verilen tahakkuklar var ise
terkin edilir ve abone iptal edilir.
21-Abonenin adresine yapılan bildirimler 7201 Sayılı Yasanın 21. Maddesine göre abonenin Şahsına
yapılmış sayılır.
22-Abone isimlerinin değişikliğinde, Aboneden ayrılan Şahısların kendi adına yatırdıkları
depozitolarını bir bütçe yılı içinde almamaları halinde bu meblağ Belediyeye irat kaydedilir. Abonenin
ayrılma tarihi bütçe yılının son ayına rastlaması halinde aboneye 1 aylık ek süre verilir.
23-Su abonelerinden abonesini dondurmak isteyenlerin su sayaçlarının sökülmeyerek abonelere
Dondurulan su sayacından su kullanmamaları hususunda uyarıda bulunulacaktır.
24-Aboneliği dondurulduğu halde su kullanan abonelerden geriye dönük olarak su aboneliğinin
dondurulduğu tarihten geçerli olmak üzere katı atık bertaraf ücreti ile birlikte cezai-i müeyyide
uygulanacaktır.
25-Su aboneliğini dondurmak isteyen ama sayacını söktürmek istemeyen abonelerden bu konu ile
ilgili taahhütname alınacaktır.