Egenin Parlayan Yıldızı
1
2
3
TAGTAŞ TAVŞANLI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu Hakkında
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tagtaş (Tavşanlı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) tarafından hazırlanmıştır.
Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir;
• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
• İSG’nin Sağlanması,
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi,
• İş Edindirme Süreçlerinin Yönetilmesi,
• Personel ve Özlük Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Personel İzin Süreçlerinin Yönetilmesi,
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Özlük Süreçlerinin Yürütülmesi.
Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?
Tagtaş (Tavşanlı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

Kimlik Bilgisi Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Anne-baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra no, Sicil Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle, Nüfus Cüzdanı Cilt/Aile/Sıra No, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Tarihi, Uyruk, Nüfus Cüzdanı Verildiği İl/İlçe/Kayıt Yeri, Kütük İlk Tescil Tarihi, Medeni Durum Tarihi, Pasaport No, Askerlik Durumu, İmza, E-İmza, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet Bilgisi, SGK No, Öğrenci Belgesi, Referans Telefon No.

İletişim Bilgisi Adres, E-Posta, Telefon No, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Veli Telefon No, Rehber Öğretmen Telefon No.

Mesleki Deneyim Bilgisi Transkript bilgileri, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, Kadro Derecesi, Okul Bilgileri, İSG Eğitim Belgeleri, İlk Yardımcı Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi.

Finansal Bilgi Taşınmaz Mal Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri.

Özlük Bilgisi İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri.

Sağlık Bilgisi Kan Grubu, Engellilik Durumu, Sağlık Raporu, Kişisel Sağlık Bilgileri, İşe Giriş / Periyodik Muayene Form Bilgileri, Aşı Durumu ve Aşılanma Tarihi.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Güvenlik kamerası kayıtları.

Görsel ve işitsel kayıtlar Kamera kayıtları.
Diğer Bilgiler Sendika, Dernek ve Vakıf Üyeliği Bilgileri.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı
Tagtaş (Tavşanlı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gereken kişisel verileri, yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilecektir. Ayrıca Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, KVKK md.5 ve md.6 göz önüne alınarak ‘’Kanunlarda Öngörülmesi (657 Sayılı Kanun, 4857 İş Kanunu, 5393 Belediye Kanunu vd.)’’ ve ‘’Sözleşmenin İmzalanması’’ hukuki gerekçelerine dayanarak ve belirtilen maddelerdeki şartları taşımayan durumlarda ise ‘’Açık Rıza’’ alma sureti ile işlenebilmektedir.
Diğer Bilgiler
Tagtaş (Tavşanlı Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Belirtilen haklarınızı Şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.
İletişim Bilgileri
KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda verilen iletişim kanalları vasıtası ile Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi : Yeni Mahalle Cumhuriyet Mahallesi No:1 Tavşanlı KÜTAHYA
İrtibat Kişisi : Emine YAŞA SOLMAZ
Telefon Numarası : (274) 614 15 10 (Dâhili: 2300)
Web Adresi : www.tavsanli.bel.tr/kvkk
E-Posta Adresi : kvkk@tavsanli.bel.tr
KEP Adresi : tavsanli@hs01.kep.tr

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Lütfen Kurum Dışı İşçi Alımı Bilgilendirme Metnini Dikkatlice Okuyunuz.
1. Kurumumuzun açmış olduğu ve Türkiye İş Kurumu İnternet Sitesinde yayımlanan Kurum Dışı İşçi Alımı ilanlarından sadece bir tanesine müracaat edebilirsiniz. Birden fazla işçi alım ilanına müracaat edildiğinin tespit edilmesi durumunda, sadece bir (1) tanesi değerlendirmeye alınacaktır.

2. Kurumumuzun açmış olduğu ve Türkiye İş Kurumu İnternet Sitesinde Yayımlanan Kurum Dışı İşçi Alım İlanını Dikkatlice Okuyunuz ve İlanda Talep Edilen Belgeleri Eksiksiz Olarak Mülakat Esnasında Komisyona Teslim Ediniz.

3. Mülakat Komisyonumuza Teslim Edeceğiniz Belgelerde Eksik ve/veya Yanıltıcı Bilgi olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

4. Mülakat Komisyonumuza Teslim Edeceğiniz Belgelerde Kazıntı ve Silinti Olmamasına Dikkat Ediniz.

5. Kurumumuz, Türkiye İş Kurumu Aracılığı ile Açmış olduğu Kurum Dışı İşçi Alımlarında geçen branşların tamamını ve/veya birkaçını Kısmi Olarak İptal Etme ve Erteleme hakkına sahiptir.